openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaNaPodstawieWniosku
tu byłem: MediacjaNaPodstawieWniosku
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Mediacja na podstawie wniosku

postępowanie mediacyjne prowadzone na podstawie wniosku strony

A. Informacje ogólne
Drugim sposobem wszczęcia mediacji umownej jest złożenie przez jedną ze stron wniosku o przeprowadzenie mediacji, o którym mowa w art. 1836 § 1 KPC
art. 1836 KPC
§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
(por. art. 1831 § 2 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
). W takiej sytuacji druga strona musi wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji.

B. Wniosek o przeprowadzenie mediacji
Do wszczęcia mediacji w tym trybie nie jest koniecznie wymagana umowa o mediację. Wniosek ten może bowiem zostać złożony nie tylko wtedy, gdy strony uprzednio zawarły umowę o mediację, ale także gdy umowy tej brak. W drugim przypadku dochodzi do zawarcia umowy o mediację z chwilą udzielenia zgody przez drugą stronę. We wniosku tym mieści się oferta zawarcia umowy, dlatego też powinien on być wystarczająco szczegółowy, aby przez jego akceptację dochodziło do zawarcia ugody (art. 1837 KPC
art. 1837 KPC
Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
oraz art. 66 § 1 KC
art. 66 KC
§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
).

C. Zakres zastosowania
Artykuł 1836 KPC
art. 1836 KPC
§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mediacji kontraktowych. W przypadku prowadzenia mediacji ze skierowania sądu w miejsce wniosku wchodzi postanowienie sądu wydane zgodnie z art. 1838 KPC
art. 1838 KPC
§ 1. Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.
§ 2. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania.
§ 3. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
.

D. Moment wszczęcia mediacji umownej
Bez względu na sposób rozpoczęcia mediacji umownej, jej wszczęcie następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie (art. 183 § 1 KPC
art. 183 KPC
Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
). Nie powinno ulegać wątpliwości, że postępowanie mediacyjne może także zostać wszczęte na wspólny wniosek stron. Wówczas zbędne jest dołączenie do wniosku wspomnianego dowodu doręczenia. W komentowanym przepisie ustawodawca jeszcze raz podkreślił zasadę dobrowolności, ustanawiając, że mediacji nie wszczyna mediator, lecz strona.
Regulaminy niektórych ośrodków mediacyjnych przewidują taki tryb wszczynania mediacji, zgodnie z którym dopiero po zgłoszeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji przez jedną ze stron, mediator lub inni pracownicy ośrodka mediacyjnego doręczają jego odpis drugiej stronie oraz pytają o zgodę na udział w mediacji.

1. Treść wniosku
Wniosek o przeprowadzenie mediacji musi obligatoryjnie zawierać:
 • oznaczenie stron,
 • dokładnie określone żądanie,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie,
 • podpis strony oraz
 • wymienienie załączników (art. 1837 zd. 1 KPC
  art. 1837 KPC
  Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
  ).

Do wniosku należy dołączyć również umowę o mediację, o ile została zawarta na piśmie, a także dowód doręczenia odpisu wniosku stronie, która go nie podpisała. Zachowanie tych warunków nie pozostaje bez znaczenia dla postępowania mediacyjnego. Na podstawie danych umieszczonych we wniosku mediator zapoznaje się z przedmiotem sporu i jego stronami. Na tym etapie powinien również ocenić, czy występują okoliczności uzasadniające odmowę przeprowadzenia mediacji.

2. Skutki niezachowania wymogów
Kodeks postępowania cywilnego nie określa skutków niezachowania wymogów dotyczących wniosku o przeprowadzenie mediacji. Wydaje się, że pomimo tego, iż wniosek nie jest pismem procesowym i nie znajduje do niego zastosowanie art. 130 KPC
art. 130 KPC
§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.
§ 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.
§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.
§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. Wniesienie pozwu bez opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Przepisów zdania pierwszego i drugiego nie stosuje się, jeżeli powód jest zwolniony od kosztów sądowych z mocy prawa.
, to jeżeli nie zawiera on któregoś z elementów wymienionych w art. 1837 KPC
art. 1837 KPC
Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
, mediator powinien niezwłocznie zażądać jego uzupełnienia od strony, która wniosek złożyła. W tym celu mediator powinien wyznaczyć stronie krótki termin na uzupełnienie lub poprawienie wniosku, wskazując jej, jakich informacji brakuje. Z uwagi na to, że mediacja jest stosunkowo nową instytucją i strona może nie mieć wystarczającej wiedzy co do koniecznych elementów wniosku, takie zachowanie mediatora uznać należy za pożądane. Jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełniła braków formalnych wniosku, mediator powinien odmówić prowadzenia mediacji, co w odniesieniu do stałych mediatorów należy traktować jako ważny powód takiej odmowy. Mediator powinien niezwłocznie poinformować stronę o odmowie i jej przyczynie.

E. Brak wszczęcia postępowania mimo doręczenia wniosku
W art. 1836 § 2 KPC
art. 1836 KPC
§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
zostały enumeratywnie określone przypadki, kiedy mimo doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, mediacja nie zostaje wszczęta. Ustawodawca wskazał cztery takie sytuacje, a mianowicie, gdy:
 • mediator wpisany na listę stałych mediatorów, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
 • strony zawarły umowę o mediację, w której jako mediatora wskazały osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
 • strony w umowie o mediację nie wskazały mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
 • strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
Wnioskując a contrario z art. 1836 § 2 pkt 4 KPC
art. 1836 KPC
§ 1. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
, do wszczęcia mediacji dochodzi, jeśli strony zawarły umowę o mediację, a mimo to druga strona odmówiła poddania się mediacji. W takiej sytuacji dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia (szerzej na ten temat porównaj tutaj), ale faktyczne prowadzenie mediacji jest niemożliwe.

F. Literatura


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0832 sekund