openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaOgolneUwagi
tu byłem: MediacjaOgolneUwagi
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2009-03-20 11:08:30 by JacekLubecki

Additions:
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003.

Deletions:
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003Edited on 2009-03-20 11:08:16 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego.

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.Edited on 2009-03-05 15:59:24 by JacekLubecki

Additions:
Ustawodawca umiejscowił mediację w dziale II dotyczącym postępowania przed sądem pierwszej instancji w art. 1831 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
do art. 18315 KPC
art. 18315 KPC
§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.
. Poza powyższymi przepisami w Kodeksie postępowania cywilnego znajdziemy również przepisy szczególne, odnoszące się wyłącznie do mediacji w sprawach rodzinnych (por. art. 436 KPC
art. 436 KPC
§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
, art. 4452 KPC
art. 4452 KPC
W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio.
oraz art. 5702 KPC
art. 5702 KPC
W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd może skierować uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez stałego mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4.
).


Deletions:
Ustawodawca umiejscowił mediację w dziale II dotyczącym postępowania przed sądem pierwszej instancji w art. 1831 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
do art. 18315 KPC
art. 18315 KPC
§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.
. Poza powyższymi przepisami w Kodeksie postępowania cywilnego znajdziemy również przepisy szczególne, odnoszące się wyłącznie do mediacji w sprawach rodzinnych (por. art. 436 KPC
art. 436 KPC
§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
, art. 4452 KPC
art. 4452 KPC
W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio.
oraz art. 5702 KPC
art. 5702 KPC
W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd może skierować uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez stałego mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4.
).
Edited on 2009-03-05 15:58:14 by JacekLubecki

Additions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.
Istotą mediacji jest stworzenie warunków do pojednania stron przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania. Charakterystyczny dla niej jest udział bezstronnej osoby trzeciej, która obowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie fakty i okoliczności, o których dowiedziała się podczas jej prowadzenia. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji między stronami. Mediacja ma charakter dobrowolny zarówno co do udziału w niej, jak i akceptacji jej rezultatu. Może odbywać się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu.


Deletions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.
Istotą mediacji jest stworzenie warunków do pojednania stron przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania. Charakterystyczny dla niej jest udział bezstronnej osoby trzeciej, która obowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie fakty i okoliczności, o których dowiedziała się podczas jej prowadzenia. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji między stronami. Mediacja ma charakter dobrowolny zarówno co do udziału w niej, jak i akceptacji jej rezultatu. Może odbywać się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu.
Edited on 2009-03-05 15:55:48 by JacekLubecki

Additions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.

Deletions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go [[ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.Edited on 2009-03-05 15:55:35 by JacekLubecki

Additions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go [[ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.

Deletions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.Edited on 2009-03-05 15:54:49 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.


Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.
Edited on 2009-03-03 16:09:51 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.Edited on 2009-02-27 16:59:51 by JacekLubecki

Additions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.

Deletions:
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego , która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.Edited on 2009-02-27 16:58:40 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.Edited on 2009-02-27 16:58:21 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.Edited on 2009-02-27 16:57:31 by JacekLubecki

Additions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.

Deletions:
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.Edited on 2009-02-27 16:56:44 by JacekLubecki

Additions:
(Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką którą trzeba wygrać)

Deletions:
Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką którą trzeba wygraćEdited on 2009-02-27 16:56:24 by JacekLubecki

Additions:
Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką którą trzeba wygraćEdited on 2009-02-11 13:21:10 by JacekLubecki

Additions:
1. E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, PP UW nr 2 czerwiec 2004,
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003


Deletions:
1. E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim PP UW nr 2 czerwiec 2004,
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień Warszawa 2003
Edited on 2009-02-11 13:20:39 by JacekLubecki

Additions:
1. E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim PP UW nr 2 czerwiec 2004,
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień Warszawa 2003


Deletions:
1. E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, PP UW nr 2 czerwiec 2004
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003
Edited on 2009-02-11 13:08:46 by JacekLubecki

Additions:
1. E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, PP UW nr 2 czerwiec 2004
2. R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003


Deletions:
1) E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, PP UW nr 2 czerwiec 2004
Zob.: R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003
Edited on 2009-02-11 13:02:59 by JacekLubecki

Additions:
Zob.: R. Świeżak, M.Tański, Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003

Deletions:
Zob.: SwiezakTanskiAlternatywneMetodyRozwiazywaniaSporowEdited on 2009-02-11 13:02:33 by JacekLubecki

Additions:
1) E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, PP UW nr 2 czerwiec 2004

Deletions:
Zob.: GmurzynskaPPUW2004Oldest known version of this page was edited on 2009-02-11 12:51:04 by JacekLubecki []
Page view:

Mediacja - uwagi ogólne

przedstawienie ogólnych informacji związanych z tematem mediacji

A dispute is a problem to be solved, not a combat to be won
Abraham Lincoln, July 1850

A. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR)
Mediacja stanowi podstawową i najbardziej znaną metodę rozwiązywania sporów, na określenie których zbiorczo używa się akronimu ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution). Co więcej, jest ona powszechnie uznawana jako „królowa ADR”. Pod pojęciem ADR zwykło się rozumieć szereg różnych metod, polegających na rozwiązywaniu konfliktu przez strony, alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki rynkowej oraz towarzyszącą mu rosnącą falą konfliktów i sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie tradycyjnego systemu sądownictwa powszechnego.

B. Wprowadzenie mediacji do KPC - zarys
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie nowelizującej go ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego , która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Jest to wyrazem wzrastającej tendencji do instytucjonalizacji mediacji oraz ujmowania jej w ramy prawne.

C. Istota mediacji
Istotą mediacji jest stworzenie warunków do pojednania stron przy ścisłym zaangażowaniu ich własnego działania. Charakterystyczny dla niej jest udział bezstronnej osoby trzeciej, która obowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie fakty i okoliczności, o których dowiedziała się podczas jej prowadzenia. W odróżnieniu od sędziego i arbitra mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji między stronami. Mediacja ma charakter dobrowolny zarówno co do udziału w niej, jak i akceptacji jej rezultatu. Może odbywać się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu.

D. Uregulowanie w KPC
Ustawodawca umiejscowił mediację w dziale II dotyczącym postępowania przed sądem pierwszej instancji w art. 1831 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
do art. 18315 KPC
art. 18315 KPC
§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej.
. Poza powyższymi przepisami w Kodeksie postępowania cywilnego znajdziemy również przepisy szczególne, odnoszące się wyłącznie do mediacji w sprawach rodzinnych (por. art. 436 KPC
art. 436 KPC
§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
, art. 4452 KPC
art. 4452 KPC
W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio.
oraz art. 5702 KPC
art. 5702 KPC
W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd może skierować uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez stałego mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4.
).

E. Literatura
Zob.: GmurzynskaPPUW2004
Zob.: SwiezakTanskiAlternatywneMetodyRozwiazywaniaSporow

CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0895 sekund