openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaRolaSadow
tu byłem: MediacjaRolaSadow
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rola sądów w postępowaniu mediacyjnym

przedstawienie ogólnych informacji na temat roli sądów w popularyzacji postępowania mediacyjnego

A. Obowiązek informowania stron
Znaczna jest rola sądów w początkowej fazie wprowadzania mediacji. Wydaje się, że powinny przy wykorzystaniu swojego autorytetu informować strony, na czym polega istota mediacji, a także, jakie są jej zalety i ewentualne korzyści dla stron. Ich zadaniem jest również ocena każdej sprawy pod względem celowości skierowania do mediacji.

B. Dążenie do ugodowego załatwienia spraw
Jak wynika z art. 10 KPC
art. 10 KPC
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.
dążenie do ugodowego załatwienia spraw cywilnych jest jedną z podstawowych funkcji sądu. Przewodniczący winien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron (art. 223 § 1 KPC
art. 223 KPC
§ 1. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowa ugody zawartej przed sądem powinna być wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Niemożność podpisania sąd stwierdzi w protokole.
§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio.
). Tymczasem realizacja tych zasad w praktyce wywołuje istotne wątpliwości, o czym świadczy następująca wypowiedź:

„Konia z rzędem temu, kto mając zawodowo do czynienia z salą sądową mógłby potwierdzić, że nakłanianie stron do polubownego rozwiązania sporu jest regułą. Wręcz przeciwnie. Prowadzenie rozprawy w opisany sposób jest tylko teorią. Uchybienie „obowiązkowi mediacyjnemu” nie może stać się zarzutem apelacyjnym lub kasacyjnym, dlatego sędziowie generalnie unikają sięgania do tego bardzo skutecznego środka.”
(A. Kalus, Ugoda sądowa jest wykorzystywana bardzo rzadko, Puls Biznesu z 15.10.2002 r.)

C. Statystyka sądowa
Statystyka sądowa jest tak skonstruowana, że sprawa ugodowa w żaden sposób nie wpływa pozytywnie na statystykę sędziego. Ponadto negatywnie ocenić należy fakt, iż w Polsce sędziowie wciąż nie są szkoleni w zakresie polubownego rozstrzygania sporów.

D. Literatura
Z. Gaj, Do mediacji trzeba najpierw przekonać sędziów, GP z 30.10.2007 r.

CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0311 sekund