openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaSkutkiWszczecia
tu byłem: MediacjaSkutkiWszczecia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Skutki materialnoprawne wszczęcia mediacji

wpływ wszczęcia mediacji na cywilnoprawne przedawnienie

A. Przerwanie biegu przedawnienia
Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 KC
art. 123 KC
§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony).
wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia i nie biegnie ono na nowo, dopóki postępowanie mediacyjne nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 KC
art. 124 KC
§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy mediacja rzeczywiście doprowadziła do zawarcia przez strony ugody. Skutek ten jednak nie następuje w przypadku mediacji ze skierowania sądu. W tym bowiem przypadku bieg tego terminu przerywa samo złożenie pozwu lub stosownego wniosku w sądzie („przedsięwzięcie czynności przed sądem” – art. 123 § 1 pkt 1 KC
art. 123 KC
§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony).
).

B. Ponowne rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia
Termin przedawnienia zaczyna biec na nowo dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego (art. 124 § 2 KC
art. 124 KC
§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
).

C. Obawa nadużywania tej instytucji przez strony
Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie może być jednak przez strony nadużywane. W tym zakresie przepisy nie precyzują bowiem skutków zdarzenia, gdy na przykład jedna ze stron wszczyna postępowanie mediacyjne prowadzone na podstawie umowy, a następnie zmienia zdanie i nie bierze w nim udziału. Działania niektórych wierzycieli, polegające na wielokrotnym wszczynaniu mediacji w złej wierze, mogą w ogóle nie zmierzać do rozwiązania konfliktu w drodze mediacji, a jedynie do przerwania biegu przedawnienia, aby w ten sposób trzymać swoje roszczenia.

D. Zagadnienie przedawnienia w regulacjach Projektu Dyrektywy
Kwestię przedawnienia odmiennie reguluje Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie niektórych aspektów mediacji cywilnych i gospodarczych z 22.10.2004 r.. Zgodnie z jego art. 7 konsekwencją wszczęcia mediacji jest jedynie zawieszenie biegu przedawnienia na okres trwania mediacji.

E. Okres przedawnienia roszczeń
Roszczenie objęte ugodą mediacyjną, którą zatwierdził sąd, przedawnia się z upływem 10 lat, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe termin ten wynosi 3 lata (art. 125 § 1 KC
art. 125 KC
§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
§ 2. (uchylony).
).

F. Literatura
1. P. Wrześniewski, Mediator może pogodzić, Rzp. z 31.7.2006 r.
2. R. Morek, Mediacja i arbitraż art. 183(1) -183(15), 1154-1217 KPC. Komentarz, Warszawa 2006.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0308 sekund