openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaWprowadzenieDoKPC
tu byłem: MediacjaWprowadzenieDoKPC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wprowadzenie mediacji do KPC

omówienie okoliczności towarzyszących procesowi wdrożenia mediacji do KPC

A. Etapy nowelizacji
10 grudnia 2005 r. weszła w życie ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewidująca możliwość kierowania do mediacji spraw cywilnych. Ustawa nowelizująca powstała w wyniku podjętych w 2003 r. prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, w ramach prac zespołu problemowego do spraw sądownictwa polubownego pod kierownictwem prof. Feliksa Zedlera. W pracach Komisji uczestniczyli eksperci ze środowisk prawniczych i gospodarczych: Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (która przedstawiła własny projekt regulacji mediacji gospodarczej) i Business Centre Club. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu 20.8.2004 r., gdzie prace nad nim prowadziła m.in. podkomisja nadzwyczajna pod przewodnictwem prof. Jerzego Młynarczyka. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 30.6.2005 r., a po wniesieniu poprawek przez Senat na posiedzeniu w dniu 15.7.005 r., Sejm przyjął ustawę z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

B. Zadośćuczynienie zaleceniom zawartym w rekomendacjach Rady Europy
Ustawa jest realizacją zaleceń zawartych w rekomendacjach Rady Europy, a ponadto spełnia wymogi Projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie niektórych aspektów mediacji cywilnych i gospodarczych z 22.10.2004 r., który zawiera zobowiązanie Krajów Członkowskich Unii Europejskiej do wprowadzenia instytucji mediacji w sprawach cywilnych i handlowych do ich systemów prawnych do dnia 1.9.2007 r.

C. Mediacja a postępowanie pojednawcze
Wprowadzenie mediacji do Kodeku postępowania cywilnego nie spowodowało naruszenia dotychczasowych zasad dotyczących postępowania pojednawczego (art. 184 KPC
art. 184 KPC
Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
- art. 186 KPC
art. 186 KPC
§ 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.
§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
), ani ugody sądowej. Ustawodawca postanowił jednak zlikwidować instytucję posiedzenia pojednawczego w postępowaniu odrębnym w sprawach o rozwód i separację (nowe brzmienie art. 436 KPC
art. 436 KPC
§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
, uchylenie dotychczasowych art. 437 KPC
art. 437 KPC
(uchylony).
i art. 438 KPC
art. 438 KPC
(uchylony).
), które nie zdawało egzaminu i prowadziło jedynie do przewlekłości postępowania. W jego miejsce przewidziano możliwość skierowania stron do mediacji, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa (zob. art. 436 § 1 KPC
art. 436 KPC
§ 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
).

D. Literatura
1. R. Morek, Mediacja w przepisach o postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach nieletnich oraz przed sądami administracyjnymi – zasadnicze podobieństwa i różnice, Dodatek do EP 2006, nr 11,
2. D. Krzysztoń (red.), Konferencja naukowa: „Mediacja w polskiej rzeczywistości”, Łódź 2003,
3. E. Bieńkowska, Poradnik Mediatora, Warszawa 1999,
4. S. Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0653 sekund