openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaWszczecie
tu byłem: MediacjaWszczecie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Wszczęcie mediacji

przedstawienie dwóch trybów wszczęcia mediacji

A. Dwa tryby wszczęcia mediacji
Analizując zapisy o mediacji, można wyróżnić dwa tryby inicjowania mediacji: na podstawie umowy o mediację, w tym umowy zawartej przez wyrażenie zgody na mediację przez jedną ze stron, gdy druga strona złożyła wniosek o przeprowadzenie mediacji, albo na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji (art. 1831 § 2 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
). Ujęcie to znacząco odpowiada przyjmowanemu w literaturze podziałowi na mediację umowną oraz mediację ze skierowania sądu.

B. Wyrażenie zgody
W myśl zasady dobrowolności wszystkie strony biorące udział w mediacji muszą wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji, bez względu na to, kto wszczął postępowanie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron również w toku sprawy (art. 1831 § 4 KPC
art. 1831 KPC
§ 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
).

C. Wzory pism
- umowa o mediację,
- wniosek o przeprowadzenie mediacji.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0383 sekund