openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MediacjaZakonczenie
tu byłem: MediacjaZakonczenie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Zakończenie postępowania mediacyjnego

przedstawienie ostatniego etapu postępowania mediacyjnego

A. Ogólne uwagi
Ostatnią fazę postępowania mediacyjnego, czyli jego zakończenie, można podzielić na dwie podfazy:

B. Chwila zakończenia mediacji
Na gruncie obowiązujących przepisów prawa procesowego powstaje wątpliwość, kiedy postępowanie mediacyjne należy uznać za zakończone. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie przede wszystkim ze względu na skutki materialnoprawne jakie ze sobą niesie (zwłaszcza przerwanie biegu przedawnieniaart. 123 § 1 pkt 3 KC
art. 123 KC
§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony).
i art. 124 § 2 KC
art. 124 KC
§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
).

Należy przyjąć, że moment zakończenia postępowania mediacyjnego będzie inny w przypadku mediacji umownej niż w przypadku mediacji ze skierowania sądu.

1. Mediacja umowna
W odniesieniu do mediacji umownej postępowanie mediacyjne niewątpliwie kończy zawarcie przez strony ugody. Jeżeli jednak nie doszło do zawarcia ugody, to – choć w rachubę wchodzi wiele możliwości – za miarodajne uznać należy odwołanie się do daty zakończenia mediacji wskazanej przez mediatora w protokole (por. art. 18312 KPC
art. 18312 KPC
§ 1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.
§ 2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
§ 21. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.
§ 3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
). Jeśli protokół chwili tej wyraźnie nie określa, to należy ją ustalić na podstawie innych danych przytoczonych w protokole i ewentualnie innych dowodów (dokumentów, zeznań świadków i stron).

2. Mediacja ze skierowania sądu
Natomiast za chwilę zakończenia mediacji prowadzonej na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji uznać należy ostatni dzień okresu trwania mediacji, wyznaczony przez sąd, a w razie jego przedłużenia na zgodny wniosek stron – termin ustalony przez strony, chyba że strony przed jego upływem zawarły ugodę (por. art. 18310 § 1 KPC
art. 18310 KPC
§ 1. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron.
§ 2. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację.
).

C. Literatura
1. T. Ereciński (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające. Tom 1, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2006,
2. R. Morek, Mediacja i arbitraż art. 183(1) -183(15), 1154-1217 KPC. Komentarz, Warszawa 2006,
3. M. Pazdan, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent nr 2/2004.


CategoryMediacjaWSprawachCywilnych
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0478 sekund