openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: MrozekRadcaPrawny2009
tu byłem: MrozekRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Agopszowicz O S P1985
  Baranowska Zajac T P P...
  Barczak Radca Prawny2009
  Diupero Pawelec Monito...
  Drapala P P H2003
  Glosa Wyrok S N I V C ...
  Grzybowski O S Pi K A1...
  Koch Mo P2007
  Koch O S P2004
  Kordasiewicz O S Pi K ...
  Kostecki Radca Prawny2...
  Krzymuski Monitor Praw...
  Kuniewicz O S P2010
  Machnikowski O S P2010
  Mrozek Radca Prawny2009
  Nestorowicz Przeglad S...
  Pinior O S P2010
  Siwik P E W P2011
  Sprawa E T S16084 Omow...
  Sprawa E T S31485 Omow...
  Topolewski Monitor Pra...
  Wrzecionek Pr Spolek2007
  Wyrok T S U E C41210 O...
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Mrozek, Radca Prawny 2009


Teza:
"Nieprawidłowe określenie przez organ egzekucyjny w postanowieniu o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wysokości dalszych grzywien, a zwłaszcza nieokreślenie w postanowieniu terminu wykonania obowiązku, nie mogą być uznane za nieistotne, jako że niweczą one cel stosowania środka egzekucyjnego i uniemożliwiają nałożenie dalszych grzywien w razie uchylania się od wykonania obowiązku."
autor: Wojciech Mrozek
tytuł: Glosa. Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 13 lutego 2008 r. (II SA/Gl 952/07) - orzeczenie prawomocne, niepublikowane
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 2
strony: 57-60
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • art. 121 UPostEgzAdm
  art. 121 UPostEgzAdm
  § 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie, z zastrzeżeniem § 4.
  § 2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł.
  § 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.
  § 4. Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.
  § 5. Wysokość grzywny, o której mowa w § 4, stanowi, w przypadku obowiązku przymusowej rozbiórki budynku lub jego części, iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki, i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych.
  , art. 122 UPostEgzAdm
  art. 122 UPostEgzAdm
  § 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu:
  1)odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,
  2)postanowienie o nałożeniu grzywny.
  § 2. Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawierać:
  1)wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
  2)wezwanie do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w terminie wskazanym w postanowieniu, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku w terminie, będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze.
  § 3. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.
 • art. 94 UPIP
  art. 94 UPIP
  W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) wprowadza się następujące zmiany:

 • art. 3 ZmUPIPiUPEgzA
glosowane orzeczenie: zob. II SA/Gl 952/07 - Wyrok WSA w Gliwicach w serwisie CBOSA


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryGlosy CategoryPostepowanieAdministracyjneLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0220 sekund