openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: NiemieckiePENPEwAVBVernwV
tu byłem: NiemieckiePENPEwAVBVernwV
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uprawnienia dostawcy ciepła na mocy AVBFernwärmeV w przypadku nielegalnego poboru energii

regulacja w niemieckim prawie energetycznym

Mimo, iż ciepło sieciowe w prawie niemieckim nie jest regulowane w takim samym, szczegółowym zakresie, jak ma to miejsce w prawie polskim, istnieją przepisy szczególne w zakresie warunków umownych, które musi uwzględnić sprzedawca ciepła. Szczegóły przewiduje w tym zakresie rozporządzenie AVBFernwärmeV.

Regulacje dotyczące NPE w ww. rozporządzeniu są sformułowane podobnie, jak w przypadku rozporządzeń dotyczących energii elektrycznej i gazu, przy czym w zakresie uprawnień przedsiębiorstwa energetycznego na wypadek NPE nie rozróżnia się między operatorem sieci a dostawcą energii. W zakresie ciepła systemowego rozdzielenie tych rodzajów działalności nie ma bowiem miejsca.

W AVBFernwärmeV przewidziano w § 33 ust. 1 pkt 2, że przedsiębiorstwo ciepłownicze może wstrzymać dostawy ciepła. W § 33 ust. 4 przewidziano prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Poza kilkoma szczegółami uprawnienia te są identyczne jak uprawnienia dostawcy energii elektrycznej czy gazu przewidziane w StromGVV/GasGVV.

A. Wstrzymanie dostaw ciepła na mocy § 33 ust. 1 pkt 2 AVBFernwärmeV
Na mocy § 33 ust. 1 AVBFernwärmeV przedsiębiorstwo ciepłownicze ma prawo do wstrzymania dostaw ciepła. Szczególna dotkliwość tej sankcji dla odbiorcy ciepła objawia się również w tym, że jest ona możliwa w trybie natychmiastowym. Nie jest zatem konieczne ani uprzednie ostrzeżenie odbiorcy ani też wytyczenie terminu, w którym wstrzymanie ma nastąpić ("przedsiębiorstwo jest uprawnione do natychmiastowego wstrzymania zaopatrzenia", niem.: das Unternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen).

Przesłanki tej sankcji w przypadku NPE to:
  • doszło do naruszenia ogólnych warunków zaopatrzenia (czyli zasad ustalonych w rozporządzeniu), oraz
  • nastąpiła sytuacja, w której wstrzymanie dostaw jest konieczne do zapobieżenia zużywania ciepła z obejściem, manipulacją czy przed montażem urządzeń pomiarowych (§ 33 ust. 1 pkt 2 AVBFernwärmeV).

Obok wspomnianych przy opisie uprawnień operatora sieci elektroenergetycznej i gazowniczej problemów procesowych (dowód NPE odbiorcy), które pojawiają się analogicznie w przypadku nielegalnego poboru ciepła, należy pamiętać o trudnościach z samym fizycznym odcięciem dopływu ciepła do danego obiektu. Dostawy ciepła są realizowane do wymienników ciepła u odbiorcy nie posiadających zazwyczaj w praktyce (przynajmniej w Niemczech) odpowiednich zaworów, które umożliwiłyby odcięcie dostaw w odpowiednim miejscu. Dlatego też wstrzymanie dostaw ciepła związane jest często ze znacznym nakładem środków (wykopanie rury, montaż odpowiedniej blokady bez usunięcia z rur wody itd.). Tym samym jest ono stosowane wyłącznie jako ultima ratio dopiero po wypowiedzeniu umowy i definitywnym zakończeniu współpracy z danym odbiorcą - np. w przypadku ogłoszenia upadłości. Jest to zatem uprawnienie, z którego przedsiębiorstwo ciepłownicze korzysta niezmiernie rzadko.

B. Natychmiastowe wypowiedzenie umowy, § 33 ust. 4 AVBFernwärmeV
Sankcją wobec NPE w przypadku ciepła pozostającą w sferze prawnej jest możliwość wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, § 33 ust. 4 AVBFernwärmeV. W przeciwieństwie do innych przypadków § 33 ust. 1 AVBFernwärmeV (zagrożenie bezpieczeństwa osób lub urządzeń oraz zakłócenia zaopatrzenia innych klientów lub funkcjonowania przedsiębiorstwa lub jego urządzeń) wypowiedzenie umowy w przypadku NPE nie wymaga spełnienia żadnych innych przesłanek. Wypowiedzenie może nastąpić natychmiast, jeśli tylko zajdzie sytuacja, w której wstrzymanie dostaw jest konieczne do zapobieżenia zużywania ciepła z obejściem, manipulacją czy przed montażem urządzeń pomiarowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że nie jest nawet konieczne, aby sytuacja taka powtórzyła się, jak wymagają tego przepisy w przypadku NPE energii elektrycznej czy gazu (por. §§ 21 StromGVV/GasGVV, 27 NAV/NDAV).

C. Kary umowne, § 23 AVBFernwärmeV
Podobnie, jak w przypadku energii elektrycznej i gazu, również w przypadku nielegalnego poboru ciepła § 23 ust. 1 AVBFernwärmeV przewiduje roszczenie przedsiębiorstwa ciepłowniczego o zapłatę kary umownej. Przesłanką kary umownej jest NPE, który jest tu definiowany jako pobór ciepła z obejściem, manipulacją czy przed montażem urządzeń pomiarowych oraz w przypadku, gdy poboru ciepła dokonano po wstrzymaniu jego dostaw. Ponadto przesłanką jest tu - ze względu na odniesienie do cywilnoprawnej instytucji kary umownej w rozumieniu § 339 BGB - brak ekskulpacji przez odbiorcę, czyli brak dowodu, że nie ponosi on odpowiedzialności za wskazany wyżej NPE.

Zakres kary umownej został uregulowany w § 23 AVBFernwärmeV odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej czy gazu w StromGVV/GasGVV. Kara umowna może zostać tu naliczona wg następujących reguł:
  • co do zasady, kara umowna powinna być naliczana odpowiednio do okresu, w którym faktycznie miał miejsce NPE,
  • możliwe jest naliczenie kary umownej w wysokości odpowiadającej maksymalnie dwukrotności kosztu ciepła w przypadku najwyższego możliwego zużycia w danym okresie,
  • jeśli nie jest możliwe faktyczne stwierdzenie długości okresu NPE, przedsiębiorstwo może żądać kary umownej dodatkowo (ponad okres faktycznie ustalony) za okres do jednego roku.


CategoryNPE
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0170 sekund