openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: NiemieckiePrawoEnergetyczneNPE
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Nielegalny pobór energii

regulacja w prawie niemieckim

Autor: Prof. Dr. Wojciech Lisiewicz; artykuł w przygotowaniu

A. Wyjaśnienie pojęć
Energia = energia elektryczna i gaz, zgodnie z zakresem stosowania EnWG
Dlatego rozporządzenia o przyłączeniu do sieci (NAV i NDAV) oraz o zaopatrzeniu podstawowym (gospodarstwa domowe, StromGVV i GasGVV) rozumiane są również jako takie wobec energii elektrycznej i gazu. Ciepło systemowe jest objęte opracowaniem tylko w takich przypadkach i w takim zakresie, jaki wyraźnie wskazano.


B. Określenie problemu na tle regulacji w polskim prawie energetycznym
przepisy szczególne w polskim prawie energetycznym obowiązującym i w projekcie PE
Kojarzona ze wskazanymi powyżej przepisami - ale nie tylko - tematyka istnieje również w prawie niemieckim. Przedmiotem niniejszego opracowania jest regulacja nielegalnego poboru energii (w dalszej części opracowania określanej w skrócie jako NPE) właśnie w prawie niemieckim. Celem nie jest tu jednak zgłębienie tego obejmującego różne prawne dyscypliny, przekrojowego tematu w każdym jego aspekcie. Autor pragnie jedynie przybliżyć pozycję tematyki na tle systematyki niemieckiego prawa i wskazać jedynie podstawowe, najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia aspekty NPE z punktu widzenia niemieckiego prawa.

C. Nielegalny pobór energii w systematyce prawa niemieckiego
przegląd niemieckiego prawa energetycznego oraz miejsce przepisów o NPE w prawie niemieckim

Systematyka regulacji NPE w niemieckim prawie, w szczególności:
  • istota stosunku prawnego między dostawcą energii a odbiorcą
  • stosunek prawny między odbiorcą a operatorem sieci - NAV
  • problematyka StromGVV, GasGVV vs. ogólne warunki umowne w przypadku umów z wybranym sprzedawcą;
  • problematyka NAV, NDAV i nielegalnego poboru energii
  • przepisy ogólne mające zastosowanie wobec NPE - karne i cywilne

D. Szczegóły regulacji NPE w prawie niemieckim


E. Podsumowanie


Literatura
- Alexander Peukert: "Sonstige Gegenstände" im Rechtsverkehr, http://www.mohr.de/index.php?id=175&tx_commerce_pi1[showUid]=5182
- Britz/Hellermann/Hermes, Energiewirtschaftsgesetz. Kommentar, Monachium 2010
- Komentarze do niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)
- Säcker red., Berliner Kommentar zum Energierecht, Berlin 2010


CategoryNPE
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1543 sekund