openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: NieruchomoscGruntowa
tu byłem: NieruchomoscGruntowa
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Nieruchomość gruntowa

grunt

Pojęcie tego rodzaju nieruchomości zostało zdefiniowane w art. 46 § 1 KC
art. 46 KC
§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.
. Zgodnie z nim, nieruchomościami gruntowymi są "części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności".

A. Przesłanki uznania gruntu za nieruchomość
Sąd Najwyższy przyjął więc, iż z nieruchomością gruntową mamy do czynienia, spełnione są łącznie dwie przesłanki:
 1. chodzi o część powierzchni ziemskiej oraz
 2. ta część powierzchni jest wyodrębniona pod względem geodezyjnym i prawnym.

1. Fragment powierzchni ziemskiej
W tym wypadu chodzi o wyznaczenie granic gruntu. Granice stanowią linie wyznaczone na powierzchni ustalone na mocy umowy właścicieli sąsiadujących gruntów albo w postępowaniu rozgraniczeniowym - administracyjnym lub sądowym (art. 153 KC
art. 153 KC
Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
).

2. Odrębny przedmiot własności
Sporne koncepcje odnoszą się do pojęcia wyodrębnienia prawnego.
Jedna z nich zajmuje stanowisko, wedle którego nieruchomością jest teren stanowiący własność jednego podmiotu, otoczony od zewnątrz gruntami innych podmiotów. Nie ma natomiast jakiegokolwiek znaczenia fakt urządzenia ksiąg wieczystych lub ich braku.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa natomiast koncepcja, według której wyodrębnienie prawne następuje z chwilą urządzenia księgi wieczystej dla wyodrębnionego obszaru powierzchni ziemskiej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2003 r., II CKN 1306/00, "Biuletyn SN" 2003, nr 8, s. 8, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2003 r., IV CK 114/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 201 oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r., III CZP 24/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 24) oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (III CZP 27/07, OSNC 2008 nr 6 poz. 62, Prokuratura i Prawo (wkładka) 2007 nr 12, poz. 33). Inaczej Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27.12.1994 r., III CZP 158/94, OSNC z 1995, nr 4, poz. 59.

B. Rodzaje nieruchomości gruntowych
Za nieruchomości gruntowe uważa się:
 • grunty rolne (art. 461 KC
  art. 461 KC
  Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
  ),
 • grunty leśne (art. 2 ust. 2 UOchrGrunt
  art. 2 UOchrGrunt
  1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:
  1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
  2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
  3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
  4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
  6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
  7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
  8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
  9) torfowisk i oczek wodnych,
  10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
  2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:
  1) określone jako lasy w przepisach o lasach,
  2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej,
  3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.
  3. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.
  , art. 3 ULas
  art. 3 ULas
  Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
  1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
  a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
  b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  c) wpisany do rejestru zabytków,
  2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
  ).
Ważne jest, że dla przyjęcia, iż dana nieruchomość ma charakter gruntu rolnego nie ma znaczenie jej obszar, ale charakter jej wykorzystywania (Skowrońska-Bocian w: PietrzykowskiKomentarzKC, art. 46(1) nb. 5).

CategoryPrawoRzeczowe CategoryLeksykonN CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0667 sekund