openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ObjeciewPosiadanie
tu byłem: ObjeciewPosiadanie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Objęcie w Posiadanie


Drugi etap realizacji dekretu warszawskiego

1. Objęcie w posiadanie przez gminę Warszawa

Procedurę obejmowania w posiadanie przez gminę Warszawa określało rozporządzenie Ministra Odbudowy z 7.04.1946 r (metoda indywidualna i protokularna).
Tą metodą objęto w posiadanie ok. 5 tys. nieruchomości (własne wyliczenie na podstawie obwieszczeń w Dzienniku Rady Warszawy) w okresie od listopada 1946 do lutego 1948 r.

Potem zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Odbudowy z 27.01.1948 r. na metodę obwieszczeniową i obszarową tzn. obszar określano osiami ulic, granicą miasta, brzegiem rzeki). Jednak ta metoda była niezgodna z prawem rzeczowym, które nakazywało sporządać protokoły przekazania.

Data objęcie w posiadanie rozpoczynała półroczny termin na złożenie wniosku o prawo rzeczowe art. 7 dekretu o własności a następnie półtoraroczny na wniosek o odszkodowanie w myśl art.9 dekretu o własności.


Prawo rzeczowe, Dz. U. 1946 nr 57 poz. 319 dekret z dnia 11 października 1946 r. , data wydania: 11.10.1946, data publikacji: 15.11.1946, data wejścia: 01.01.1947, data uchylenia: 01.01.1983


Art. 46. Umowa o przeniesienie własności nieruchomości winna być pod nieważnością zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy zgody na przejście własności nieruchomości, wyrażonej w wykonaniu umowy, zawartej z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Art. 296. § 1. Kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel, jest jej posiadaczem.
§ 2. Kto rzeczą faktycznie włada w zakresie, odpowiadającym treści użytkowania, służebności, zastawu, prawa najmu lub dzierżawy albo innego prawa, z którym łączy się władza nad rzeczą, jest posiadaczem prawa, którego treści jego władza faktyczna odpowiada.


Łatwo było zauwazyć, że obejmowanie w posiadanie było fikcją prawną, w szczególności, gdy rodzina dawnego właściciela nadal zamieszkiwała nieruchomość.
Można tu rozważyć problem prawny czy doszło do zawieszenia biegu terminu na złożenie wniosku dekretowego albo czy wogóle zaczął biec.

2. Objęcie w posiadanie przez dawnych właścicieli

Jak wykazują dokumenty dawni właściciele składali wnioski do sądu grodzkiego o wejście w posiadanie swoich nieruchomości, choćby zrujnowanych. Autor strony dysponuje dokumentami (orzeczenie sądowe i protokół komornika o wprowadzeniu w posiadanie) casusu objęcia w posiadanie przez pewną rodzinę właściciela po objęciu w posiadanie przez gminę Warszawa .

Prawo Rzeczowe
Art. 301. Domniemywa się dobra wiara posiadacza.
Art. 302. Nikomu nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.
Art. 303. § 1. Posiadacz może uciec się do obrony koniecznej dla odparcia naruszenia posiadania.


3. Objęcie w posiadanie przez Urząd Likwidacyjny

Urząd Likwidacyjny działał również w Warszawie. Obejmował w posiadanie np.przedsiębiorstwa, które następnie przekazywał prawowitym właścicielom (autor strony posiada relację takiego przypadku).
Potem były one nacjonalizowane ale to już z innego paragrafu.
Jest też wiadome, że Urząd Likwidacyjny próbował wchodzić w posiadanie nieruchomości nieprodukcyjnych.
Urząd Likwidacyjny na podstawie uprawnień zawartych w art. 7 dekretu o własności składał wnioski o własność czasową. Dzisiaj są przedmiotem sporu o ich prawomocność.


CategoryPostepowanieAdministracyjne CategoryPrawoPubliczne CategoryArtykuly CategoryOpiniePrawne


 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0170 sekund