openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: OchronaPosiadania
tu byłem: OchronaPosiadania
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Ochrona posiadania

środki ochrony posiadania w prawie polskiem

Ochrona posiadania służy zapewnieniu posiadaczowi możliwości niezakłóconego wykonywania władztwa nad rzeczą. Może być realizowana za pomocą:
 1. środków ochrony własnej przewidzianych w art. 343 KC
  art. 343 KC
  § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.
  § 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.
  § 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.
  ,
 2. środków ochrony sądowej.
zob. Taris(R)

1. Środki ochrony własnej
W KC środkami ochrony własnej są:
 • obrona konieczna (art. 343 § 1 KC
  art. 343 KC
  § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.
  § 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.
  § 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.
  ) oraz
 • dozwolona samopomoc (art. 343 § 2 KC
  art. 343 KC
  § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.
  § 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.
  § 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.
  ).

2. Środki ochrony sądowej
Środkami ochrony sądowej są roszczenia, których można dochodzić przed sądami. Należą do nich:
 1. roszczenie posesoryjne (art. 344 § 1 KC
  art. 344 KC
  § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.
  § 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.
  ) oraz
 2. roszczenie o wstrzymanie budowy (art. 347 KC
  art. 347 KC
  § 1. Posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody.
  § 2. Roszczenie może być dochodzone przed rozpoczęciem budowy; wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia budowy.
  )
 3. środki ochrony deliktowej (art. 415 KC
  art. 415 KC
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
  i nast.) oraz
 4. środki ochrony kondykcyjnej (na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, art. 405 KC
  art. 405 KC
  Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
  i nast.).


CategoryPosiadanie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0484 sekund