openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: OdrebnaWlasnoscLokaliUmowa
tu byłem: OdrebnaWlasnoscLokaliUmowa
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Akt ustanowienia odrębnej własności lokalu na podstawie umowy

zasady wynikające z ustawy o własności lokali

Ustawa o własności lokali przewiduje dwa rodzaje umów:
 1. umowy o ustanowienie odrębnej własności zawierane pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w której te lokale mają istnieć albo pomiędzy właścicielem nieruchomości i nabywcą lokalu art. 8 UWłasnLokali
  art. 8 UWłasnLokali
  1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
  1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
  2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
  3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.
 2. umowy deweloperskie (tzw. umowy o wzniesienie budynku, umowy realizatorskie) wg art. 9 UWłasnLokali
  art. 9 UWłasnLokali
  1. Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.
  2. Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.
  3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.
  .

CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategoryWlasnoscLokali
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0134 sekund