openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: OsobaPrawna
tu byłem: OsobaPrawna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Osoba prawna - definicja

art. 33 i nast. KC

A. Pojęcie
Osobą prawną jest jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 KC
art. 33 KC
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
). Osoby prawne zostają dzięki atrybutowi osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, dzięki którym mogą uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym.

B. Koncepcja normatywnego ukształtowania katalogu osób prawnych
W art. 33 KC
art. 33 KC
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
ustawodawca przyjął zasadę normatywnej metody określania katalogu osób prawnych. Ustawodawca wskazuje bowiem imiennie (np. art. 33 KC
art. 33 KC
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
- Skarb Państwa, art. 3 UPAN
art. 3 UPAN
1.Akademia ma osobowość prawną.
2.Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Warszawa.
3.Akademia używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą "Polska Akademia Nauk" w otoku.
- Polska Akademia Nauk, art. 2 UNBP
art. 2 UNBP
1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
3. Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą NBP jest Warszawa.
- Narodowy Bank Polski), bądź też rodzajowo (np. art. 1 UPP
art. 1 UPP
Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną.
- przedsiębiorstwa państwowe, art. 16 UPartPolit
art. 16 UPartPolit
Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
- partie polityczne) oznaczone jednostki organizacyjne jako osoby prawne. Aby uznać daną jednostkę organizayjną za osobę prawną potrzebna jest więc kwalifikacja normatywna, przyznająca tej jednostce osobowość prawną.

C. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Poza osobami prawnymi można wyróżnić również jednostki organizacyjne, którym przepis nie przyznaje osobowości prawnej. Takie jednostki organizacyjne mażna podzielić na dwie grupy:
  • jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 KC
    art. 331 KC
    § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
    § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
    (czyli takie, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i do których stosujemy w związku z tym odpowiednio przepisy o osobach prawnych) oraz
  • jednostki organizacyjne, którym przepis szczególny nie przyznaje w ogóle zdolności prawnej, wobec czego nie mogą występować samodzielnie w obrocie cywilnoprawnym (np. zakłady budżetowe).

D. Powstanie osoby prawnej
(...)

E. Ustanie osoby prawnej
(...)

F. Rodzaje osób prawnych

Podział na prawne prawa prywatnego i osoby prawne prawa publicznego.


CategoryOsobaPrawna CategoryLeksykonO
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0691 sekund