openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PochodzenieTowarow
tu byłem: PochodzenieTowarow
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Pochodzenie towarów


A. Definicja

Obowiązujące przpisy celne nie zawierają definicji legalnej pochodzenia towarów. Ja sformułowałbym definicję pochodzenia towarów jako element, który umożliwia prawidłowe zastosowanie Taryfy Celnej.
Przepisy celne wspólnotowe określają dwa rodzaje pochodzenia towarów:
- niepreferencyjne pochodzenie towarów,
- preferencyjne pochodzenie towarów.

1. Niepreferencyjne pochodzenie towarów
Niepreferencyjne pochodzenie towarów jest określane - zgodnie z art. 22 WKC
art. 22 WKC
Artykuły 23–26 określają niepreferencyjne pochodzenie towarów do celów:
a) stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem środków wymienionych w art. 20 ust. 3 lit d) i e);
b) stosowania środków pozataryfowych przyjętych odrębnymi przepisami Wspólnoty i mających zastosowanie w wymianie towarowej;
c) sporządzania i wystawiania świadectw pochodzenia.
- dla celów:
- stosowania stawek celnych innych niż preferencyjne określonych we Wspólnotowej Taryfy Celnej,
- stosowania środków pozataryfowych,
- wystawiania świadectw pochodzenia.

2. Preferencyjne pochodzenie towarów
Preferencyjne pochodzenie towarów jest określane - zgodnie z art. 27 WKC
art. 27 WKC
Reguły preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, jakie muszą spełniać towary, aby korzystać ze środków wymienionych w art. 20 ust. 3 lit. d) lub e).
Reguły te:
a) w przypadku towarów objętych porozumieniami określonymi w art. 20 ust. 3 lit. d), są określane w tych porozumieniach;
b) w przypadku towarów korzystających z preferencyjnych środków taryfowych, określonych w art. 20 ust. 3 lit. e), są określane zgodnie z procedurą Komitetu.
- dla celów stosowania stawek celnych preferencyjnych określonych we Wspólnotowej Taryfy Celnej.

B. Regulacje prawne
Regulacje prawne dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów zostały ujęte w:
- art. 22-26 Wspólnotowego Kodeksu Celnego - art. 22 WKC
art. 22 WKC
Artykuły 23–26 określają niepreferencyjne pochodzenie towarów do celów:
a) stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem środków wymienionych w art. 20 ust. 3 lit d) i e);
b) stosowania środków pozataryfowych przyjętych odrębnymi przepisami Wspólnoty i mających zastosowanie w wymianie towarowej;
c) sporządzania i wystawiania świadectw pochodzenia.
i nast.
- art. 35-65 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego - art. 35 PWWKC
art. 35 PWWKC
Niniejszy rozdział określa w odniesieniu do materiałów i wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej oraz w odniesieniu do niektórych towarów, innych niż materiały i wyroby włókiennicze, rodzaje obróbki lub przetwarzania uważane za spełniające kryteria ustanowione w art. 24 Kodeksu i pozwalające na nadanie wymienionym towarom pochodzenia państwa, w którym nastąpiła obróbka lub przetworzenie.
"Państwo" oznacza, w zależności od przypadku, państwo trzecie lub Wspólnotę.
i nast.

Regulacje prawne dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów zostały ujęte w:
- art. 27 Wspólnotowego Kodeksu Celnego - art. 27 WKC
art. 27 WKC
Reguły preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, jakie muszą spełniać towary, aby korzystać ze środków wymienionych w art. 20 ust. 3 lit. d) lub e).
Reguły te:
a) w przypadku towarów objętych porozumieniami określonymi w art. 20 ust. 3 lit. d), są określane w tych porozumieniach;
b) w przypadku towarów korzystających z preferencyjnych środków taryfowych, określonych w art. 20 ust. 3 lit. e), są określane zgodnie z procedurą Komitetu.
i nast.
- art. 66-123 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego - art. 66 PWWKC
art. 66 PWWKC
ROZDZIAŁ 2
POCHODZENIE PREFERENCYJNE

Sekcja 1
System ogólnych preferencji

Podsekcja 1
Definicja pojęcia produktów pochodzących
i nast.

Należy również brać pod uwagę, że przepisy regulujące pochodzenie towarów nie są zawieszone w próżni. W pierwszej kolejności wynikają one z zawartych umów międzynarodowych, z Porozumieniem w sprawie utworzenia światowej Organizacji Handlu na czele.

Dodatkowo regulacje odnoszące się do preferencyjnych reguł pochodzenia znajdują się w zawartych umowach międzynarodowych - PreferencyjnePochodzenieTowarowWykazUmow.


CategoryPrawoCelne CategoryLeksykonP
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0667 sekund