openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PojeciaNieoznaczone
tu byłem: PojeciaNieoznaczone
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 kazusy
  Kursy Prawa
  Metodyka Nauczania Prawa
 skrypty
  Akt Administracyjny...
  Akt Administracyjny...
  Czesc Skladowa
 dopuszczalność powód...
  Forma Pisemna Z Dat...
 formy dział. adminis...
  Funkcje Prawa Rzecz...
  Grzesik Halgas Kost...
  Legalnosc Aktu Norm...
 model stosowania prawa
  Nabycie Nieruchomos...
 niemożliwość świadcz...
  Ochrona Wlasnosci
  Odpowiedzialnosc Za...
  Pojecia Nieoznaczone
  Prawo Rzeczowe
 przedawnienie roszcz...
  Przejscie Roszczenia
  Przeniesienie Roszc...
  Rekojmia Wiary Publ...
  Roszczenia Dopuszcz...
  Roszczenia Wynagrod...
  Roszczenia Zwrot Po...
  Roszczenie439 K C
 zwrot zadatku
  Roszczenie Ochrona ...
  Roszczenie Odszkodo...
  Roszczenie Prewency...
  Roszczenie Zabezpie...
 sprawa cywilna
  Strona Powitalna
  Ugoda Administracyj...
  Ugoda Administracyj...
  Umowne Nabycie Wlas...
  Umowne Prawo Odstap...
  Ustanowienie Odrebn...
  Ustawowy Ustroj Maj...
  Witczak Kawalko Skr...
  Wspolwlasnosc Roszc...
  Zastaw Rejestrowy
  Zniesienie Wspolwla...
  Zrodla Prawa
  Strona Powitalna
 studia prawa
 zasady rozwiązywania
 użytkownik
 wierzyciel

Pojęcia nieoznaczone


A. W prawie administracyjnym

1. Wstęp
Jeśli ustawodawca posługuje się pewnymi niejednoznacznymi pojęciami, jak np. ważne względy, interes publiczny, bezpieczeństwo państwa, upoważnia on tym samym organ administracyjny do wiążącego ustalenia w drodze wykładni treści znaczeniowej danego pojęcia w konkretnym przypadku (JanowiczKPAKomentarz, art. 107 nr 8 k.).

2. Stosunek do instytucji uznania administracyjnego
Instytucja pojęć nieokreślonych pozostaje w ścisłym związku z kwestią uznania administracyjnego. Istnieją dwa poglądy odnośnie kwestii stosunku pomiędzy pojęciami nieoznaczonymi i uznaniem administracyjnym. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie często stawia się znak równości pomiędzy uznaniem administracyjnym i pojęciami nieoznaczonymi. Według tego poglądu użycie przez ustawodawcę pojęć nieoznaczonych oznacza przyznanie uznania administracyjnego (tak. m.in. Ura, Iserzon).
Drugi z poglądów wyraźnie rozróżnia pomiędzy uznaniem administracyjnym sensu stricto a swobodą przyznaną na skutek użycia pojęć nieostrych (tak np. Janowicz). W przypadku pojęć nieokreślonych nie ma żadnej nie kontrolowanej oceny. Sąd kontroluje zatem nie tylko prawidłowość ustalenia stanu faktycznego, lecz również ocenę dokonaną danego pojęcia przez organ administracji na tle danego stanu faktycznego (JanowiczKPAKomentarz, art. 107 nr 8 l.).
W celu ujednolicenia terminologii w dalszych wywodach posługiwać się będziemy pojęciem uznania administracyjnego dla oznaczenia uznania administracyjnego sensu stricto oraz pojęciem swobody dla oznaczenia luzu przyznanego na skutek zastosowania pojęć nieokreślonych.

3. Badanie zgodności z prawem decyzji swobodnych
Z powyższych ustaleń wynika, że decyzje swobodne, tj. wydane na podstawie przepisów, w których zastosowano pojęcia nieoznaczone, także podlegają sprawdzeniu pod względem ich zgodności z prawem. Zasady badania prawidłowości decyzji swobodnych są podobne do tych stosowanych przy ocenianiu decyzji uznaniowych. Taki pogląd reprezentują także ci, którzy nalegają na wyraźne odróżnienie uznania od swobody.
Oznacza to, że sąd bada:
  1. prawidłowość ustalenia stanu faktycznego
  2. prawidłowość interpretacji danego pojęcia na tle danego stanu faktycznego.

Oznacza to ustalenia, czy nie zachodzą następujące braki w postępowaniu:
  • brak naruszeń zasady równości obywateli wobec prawa (zob. wyrok NSA z 26 października 1984 r., II SA 1161/84 [ONSA 1984, nr 2, poz. 97]),
  • brak rozważań kwestii nie pozostających w związku ze stanem faktycznym (por. wyrok NSA z 24 czerwca 1988 r., SA/Wr 115/88 [ONSA 1988, nr 2, poz. 73]; wyrok NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82 [ONSA 1982 nr 1, poz. 57]),
  • brak innych błędów w stosowaniu pojęć nieoznaczonych.

Wg niektórych autorów oznacza to możliwość do kontroli zgodności decyzji z normami odniesienia oraz z normami dopełnienia (AdamiakBorkowskiPolskiePostepowanieAdministracyjne, str. 355).

4. Podsumowanie
Istnieją więc cztery formy przepisów administracyjnych upoważniających do działania organy administracji:
  • związane (na skutek braku zarówno uznania, jak i swobody), uznaniowe (przyznanie samego uznania),
  • swobodne (przyznanie tylko swobody),
  • uznaniowo-swobodne (przyznanie zarówno uznania jak i swobody).

B. W innych dziedzinach
w opracowaniu

CategoryPrawoAdministracyjne CategoryLeksykonP CategorySkrypty
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0341 sekund