openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PolskieUstawyLiteratura
tu byłem: PolskieUstawyLiteratura
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Przepisy opublikowane w serwisie polskieustawy.com są wykorzystywane również w bazie wiedzy openlaw.pl. Dzięki temu użytkownicy korzystający z tekstu przepisu mogą automatycznie korzystać z artykułów i innych źródeł openlaw.pl na temat interesującego ich przepisu.

Literatura do przepisów

Artykuły, informacje i inne materiały nt. wybranego przepisu w bazie polskieustawy.com.
 

W artykułach serwisu można znaleźć informacje o przepisach następujących aktów prawnych:
-
- 1
- 1 KC
- 1
- 1 K
- 1 KC
- 1 KPA
- 1 KPC
- 137
- 2
- 2 KC
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- a
- d
- Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej
- Ds
- dz
- h
- K
- Kodeks cywilny
- Kodeks celny
- Kodeks karny
- KKs
- Kodeks karny skarbowy
- KKW
- Kodeks karny wykonawczy
- Kodeks morski
- KO
- konstytucj
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
- Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.
- Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
- Konwencja o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
- Kodeks pracy
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks postępowania karnego
- Kpr
- KR
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- ks
- Kodeks spółek handlowych
- KsW
- kw
- Kodeks wykroczeń
- NIK
- p
- PC
- pkt
- pkt 2
- PP
- Ustawa Prawo o adwokaturze
- Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa Prawo atomowe
- Ustawa Prawo bankowe
- Ustawa Prawo budowlane
- Ustawa Prawo celne
- Ustawa Prawo czekowe
- prd
- Ustawa Prawo dewizowe
- Ustawa Prawo działalności gospodarczej
- Ustawa - Prawo energetyczne
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
- PrGeologGór
- Ustawa Prawo łowieckie
- Ustawa Prawo o notariacie
- Ustawa Prawo ochrony środowiska
- Ustawa Prawo pocztowe
- PrPostPrzedSądAdm
- Ustawa Prawo prasowe
- PrPrywMiędzyn
- Ustawa - Prawo przewozowe
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa Prawo spółdzielcze
- Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
- Ustawa Prawo telekomunikacyjne
- Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze
- PrUstrS
- Ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych
- Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych
- Ustawa Prawo wekslowe
- Ustawa Prawo własności przemysłowej
- Ustawa Prawo wodne
- Ustawa Prawo zamówień publicznych
- Pu
- Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
- Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
- rozporządzenie
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- Rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
- Rozporządzenie Prawo upadłościowe
- Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
- Rozporządzenie Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
- Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
- Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
- Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
- sw
- ts
- Traktat o Unii Europejskiej
- tw
- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
- U
- Ustawa o administracji rządowej w województwie
- Ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych
- Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- Ustawa o cenach
- Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- Ustawa o cudzoziemcach
- Ustawa o cudzoziemcach
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
- Ustawa o dozorze technicznym
- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
- UDyscWojsk
- Ustawa o działalności leczniczej
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
- Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
- UFinansePub
- Ustawa o finansach publicznych
- Ustawa o fundacjach
- Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o gospodarce komunalnej
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
- Ustawa o grach hazardowych
- Ustawa o grach i zakładach wzajemnych
- Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
- UHandelUprawEmisjaGaz
- Ustawa o instytutach badawczych
- uk
- Ustawa Karta Nauczyciela
- Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
- Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
- Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
- Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
- UKosztS
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- UKosztySądoweSprCyw
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
- Ustawa o kredycie konsumenckim
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
- Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
- Ustawa o kuratorach sądowych
- Ustawa o lasach
- Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
- Ustawa o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
- Ustawa o Narodowym Banku Polskim
- Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
- Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
- Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
- Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
- UObywPL
- Ustawa o ochronie baz danych
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Ustawa o ochronie granicy państwowej
- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych
- Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska
- Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
- Ustawa o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny
- Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Ustawa o ochronie przyrody
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
- Ustawa o ochronie zwierząt
- Ustawa o odpadach
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
- Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawa o opłacie skarbowej
- Ustawa Ordynacja podatkowa
- Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Ustawa o Polskiej Akademii Nauk
- UPartnerPublPryw
- Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Ustawa o partiach politycznych
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- Ustawa o podatku akcyzowym
- Ustawa o podatku akcyzowym (2004)
- Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
- UPodatkDochodOsFiz
- UPodatkDochodOsPraw
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
- Ustawa o podatku rolnym
- Ustawa o podatku od spadków i darowizn
- Ustawa o podpisie elektronicznym
- Ustawa o Policji
- Ustawa o pomocy społecznej
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
- Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
- Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
- UPPoż
- Ustawa o pracownikach samorządowych
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- UPrzeciwdzNarkom_1997
- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- Ustawa Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
- Ustawa o rachunkowości
- Ustawa o Radzie Ministrów
- Ustawa o radcach prawnych
- Ustawa o referendum lokalnym
- Ustawa o referendum ogólnokrajowym
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Ustawa o radiofonii i telewizji
- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
- Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
- Ustawa o samorządzie gminnym
- Ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
- Ustawa o samorządzie powiatowym
- Ustawa o samorządzie województwa
- Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
- Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych
- Ustawa o Służbie Więziennej
- Ustawa o Sądzie Najwyższym
- Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
- Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
- Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
- ust
- Ustawa o stanie klęski żywiołowej
- Ustawa o statystyce publicznej
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ustawa o systemie oświaty
- USystUbezpSpo
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o szkolnictwie wyższym
- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- Ustawa o świadku koronnym
- UTerminyZapłaty
- Ustawa o transporcie drogowym
- Ustawa o transporcie kolejowym
- UTransportDrog
- Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
- Ustawa o Trybunale Stanu
- Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
- Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Ustawa o umowach międzynarodowych
- Ustawa o usługach turystycznych
- Ustawa o podatku od towarów i usług
- UW
- Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
- Ustawa o własności lokali
- UWolontariat
- Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
- Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
- Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- UZasadFinansNauk
- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- UZasPrzystJednSamTerZrzeszMiędz
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
- Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- Ustawa o zmianie imion i nazwisk
- Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- VAT
- WE
- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
- wn
- Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)
- Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
- Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

łącznie aktów prawnych: 309

dla niecierpliwych
wybierz przepis bezpośrednio podając jego numer i skrót aktu prawnego:
Art./§      
aby wywołać listę wszystkich przepisów danego aktu opisywanych w portalu wystarczy podać jedynie skrót aktu prawnego a pole przepisu pozostawić puste

 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 1.0318 sekund