openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: PorozumienieOPodnoszeniuKwalifikacjiZawodowych
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Porozumienie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

art. 1035 KP
art. 1035 KP
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

A. STAN FAKTYCZNY
Lekarz odbywa staż w NZOZ. Pracodawca przedstawia porozumienie o podnoszeniu kwalifikacji, z którego wynika, iż:
 1. pracodawca zobowiązuje się do udzielenie dni wolnych w celu umożliwienia uczestnictwa w kursach i stażach,
 2. pracownik zobowiązuje się do przepracowania trzech lat po uzyskaniu specjalizacji,
 3. w razie zakończenia stosunku pracy przez pracownika albo z przyczyn leżących po stronie pracownika, pracownik zobowiązuje się do zwrotu kosztów nieobecności.
Jako koszty porozumienia określa "koszty płac ta dni wykorzystanej nieobecności w pracy z powodu urlopu szkoleniowego w związku z uczestnictwem w kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych".

B. PYTANIA
Zostały zadane następujące pytania:
 1. Czy taka umowa jest skuteczna?
 2. Czy pracownik jest zobowiązany do podpisania umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?
 3. Jakie są konsekwencje odmowy podpisania takiego porozumienia?
 4. Jakie są konsekwencje odmowy przepracowania uzgodnionego czasu po podniesieniu kwalifikacji zawodowych?

1. Odpowiedź na pytanie 1
Porozumienie w przedłożonej treści narusza art. 1034 § 2 KP
art. 1034 KP
§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
albowiem kształtuje obowiązki pracownika mniej korzystnie niż art. 1031 KP
art. 1031 KP
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy,
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
i nast. Omawiane porozumienie nakłada bowiem obowiązek zwrotu wynagrodzenia za urlop szkoleniowych i dni zwolnienia od pracy, które to świadczenia są z mocy art. 1031 § 2 KP
art. 1031 KP
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy,
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
świadczeniami obowiązkowymi pracodawcy. Strony nie mogą więc umówić się o zwrot tych kwot (Skoczyński, Komentarz do art. 1034 KP
art. 1034 KP
§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
, 2011, uw. 4).
Skutkiem tego jest nieważność umowy (art. 18 § 2 KP
art. 18 KP
§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.
§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
).

2. Odpowiedź na pytanie 2
Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest postanowieniem dodatkowym do umowy o pracę, niezależnym od umowy o pracę w tym znaczeniu, iż nie jest niezbędnym elementem umowy o pracę (Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 103(1), art. 103(2), art. 103(3), art. 103(4), art. 103(5), art. 103(6) Kodeksu pracy, 2012, uw. 4).
Pracownik nie jest zobowiązany do podpisania porozumienia, jeżeli nie zamierza dokształcać się lub wprawdzie ma zamiar podnoszenia kwalifikacji, lecz nie zamierza uzyskiwać od pracodawcy świadczeń dodatkowych wymienionych w art. 1033 KP
art. 1033 KP
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
.
Porozumienie to jest obowiązkowe jedynie w wypadku, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zdobyciu kwalifikacji zawodowych (art. 1034 § 3 KP
art. 1034 KP
§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
).

3. Odpowiedź na pytanie 3
Pracownik, który odmówi podpisania umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zachowuje prawo do:
 1. podnoszenia kwalifikacji (zob. art. 1031 § 1 KP
  art. 1031 KP
  § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy,
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  ),
 2. płatnego urlopu szkoleniowego (art. 1031 § 2 pkt 1 KP
  art. 1031 KP
  § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy,
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  w zw. z art. 1032 KP
  art. 1032 KP
  § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:
  1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
  § 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
  i art. 1031 § 3 KP
  art. 1031 KP
  § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy,
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  ),
 3. płatnego zwolnienia z całości lub części dnia pracy w celu przybycia i odbycia zajęć obowiązkowych (art. 1031 § 2 pkt 1 KP
  art. 1031 KP
  § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy,
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  i art. 1031 § 3 KP
  art. 1031 KP
  § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy,
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  ).

W tej sytuacji - niezależnie od tego czy pracownik realizuje szkolenia czy nie - pracodawca nie ma prawa do zwrotu jakichkolwiek wydatków. Z art. 1033 KP
art. 1033 KP
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
wynika bowiem, że pracownik nie może zostać zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia, które otrzymał za czas urlopów szkoleniowych albo zwolnienia od pracy (Skoczyński, Komentarz do art. 1035 KP
art. 1035 KP
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
, 2011, uw. 1).

4. Odpowiedź na pytanie 4
Jeżeli pracownik zobowiąże się do odpracowania określonego czasu, a pracodawca nie poniesie kosztów dodatkowych szkolenia, to pracodawca nie dysponuje żadnymi sankcjami wobec pracownika, aby przymusić go do wywiązania się z tego zobowiązania" (Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 103(1), art. 103(2), art. 103(3), art. 103(4), art. 103(5), art. 103(6) Kodeksu pracy, 2012, uw. 3).
W tej sytuacji odmowa przez pracownika odpracowania nie jest obciążona sankcjami, albowiem zapisy o obowiązku świadczeń pracodawcy są nieważne z mocy art. 18 § 2 KP
art. 18 KP
§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.
§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
.

CategoryPrawoPracy CategoryOpiniePrawne CategoryProjektyPublikacjiMK
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0419 sekund