openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Posiadanie
tu byłem: Posiadanie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Posiadanie

instytucja prawa rzeczowego przewidziana w art. 336 KC
art. 336 KC
Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
i nast.

A. Pojęcie "posiadania"
Pomijając wszelkie spory doktrynalne, należy uznać, iż posiadanie to stan faktycznego władania rzeczą, sprawowany w sposób odpowiadający treści określonego prawa podmiotowego (bezwzględnego lub względnego) (DoliwaPrawoRzeczowe, 2004, nb. 920). Nie jest to więc prawo rzeczowe w ujęciu podmiotowym, lecz pewna sytuacja o charakterze faktycznym, charakteryzująca się sprawowaniem władztwa nad rzeczą. Niemniej jednak sytuacja ta jest nie jest ambiwalentna prawnie, gdyż przepisy prawa rzeczowego (w znaczeniu przedmiotowym) wiążą z nią określone konsekwencje prawne (domniemania, możliwość zasiedzenia itp.).

B. Elementy posiadania
Na posiadanie składają się element obiektywny (corpus posessions) i subiektywny (animus rem sibi habendi). Animus w przypadku posiadania polega na zamiarze posiadania rzeczy dla siebie (zob. więcej w elementy składowe posiadania).

C. Przedmiot posiadania
Przedmiotem posiadania jest z reguły rzecz, zarówno w całości jak i w części. Ponadto z mocy art. 352 KC
art. 352 KC
§ 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
§ 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
przedmiotem posiadania może być również służebność (zob. art. 352 KC
art. 352 KC
§ 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.
§ 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.
).
Jeden przedmiot może być przedmiotem posiadania przez kilka osób (współposiadanie, por. art. 206 KC
art. 206 KC
Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaczem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.
).

D. Zagadnienia powiązane z posiadaniem
Z posiadaniem wiążą się następujące zagadnienia:

E. Instytucje pokrewne
Posiadanie należy odróżnić od dzierżenia oraz władztwa prekaryjnego. Żadne z nich nie jest rodzajem posiadania, lecz innym sposobem faktycznego władania rzeczą.

F. Kazusy dot. posiadania
Zob. także różne kazusy dotyczące posiadania.


CategoryLeksykonP CategoryPosiadanie CategoryZasiedzenie
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0494 sekund