openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PrawoCywilne
tu byłem: PrawoCywilne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Prawo cywilne - pojęcie


A. Prawo cywilne jako gałąź prawa
Prawo cywilne jest gałęzią obowiązującego w Polsce systemu prawa, stanowiącą najbardziej istotną część prawa prywatnego.

B. Znaczenie przedmiotowe oraz podmiotowe
Prawo cywilne może być rozumiane w znaczeniu:
  • przedmiotowym - jako zespół norm regulujących stosunki prawne o charakterze majątkowym i niemajątkowym,
  • podmiotowym - jako uprawnienie lub zespół uprawnień przysługujących określonemu podmiotowi z mocy prawa w znaczeniu przedmiotowym (czyli na podstawie norm prawnych regulujących stosunki społeczne we właściwy sobie sposób).

C. Zakres prawa cywilnego
Stosownie do art. 1 KC
art. 1 KC
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Wobec braku bardziej precyzyjnych kryteriów, za pomocą których można by odróżnić prawo cywilne od pozostałych gałęzi prawa, określenia zakresu tego prawa dokonuje się najczęściej poprzez łączne zastosowanie co najmniej dwóch kryteriów. Sa nimi:
  • przedmiot regulacji oraz
  • metoda regulacji.

1. Przedmiot regulacji
Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są stosunki prawne o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym, przy przeważającym (dominującym) charakterze w prawie cywilnym tych pierwszych.

a. Stosunki majątkowe
Przedmiotem stosunków majątkowych są sprawy o charakterze ekonomicznym (np. własność nieruchomości, prawo do świadczeń alimentacyjnych)

b. Stosunki niemajątkowe
Z kolei stosunki niemajątkowe charakteryzuje to, iż ich przedmiotem są dobra niemające bezpośredniej wartości ekonomicznej (np. tzw. dobra osbiste takie jak zdrowie, godność, cześć i inne).

2. Metoda regulacji
Metoda regulacji właściwa prawu cywilnemu opiera się na:

a. zasada równorzędności pozycji podmiotów
Chodzi tu o takie usytuowanie podmiotów stosunku prawnego, aby w stosunkach wzajemnych zajmowali one pozycje równorzędne. Każdy z uczestników dysponuje więc formalnie tym samym wachlarzem (zakresem) kompetencji. Istotne dla prywtnoprawnego stosunku jest brak możliwości władczego odziaływania na sferę praw i obowiązków drugiego podmiotu, tak jak ma to miejsce np. w prawie administracyjnym. Brak jest zatem władczego podporządkowania podmiotów, które stwarzałoby możliwość jednostronnego kształtowania pozycji drugiej strony stosunku prawnego.

b. autonomia woli stron
Z równorzędnością podmiotów związana jest kolejna cecha stosunku cywilnoprawnego - autonomia woli stron. Polega ona na tym, iż podmioty mogą własnym działaniem kształtować swoje stosunki prawne w granicach określonych przez prawo.


CategoryLeksykonP CategoryPrawoCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0378 sekund