openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PrawoRzeczoweOgraniczone
tu byłem: PrawoRzeczoweOgraniczone
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2009-10-13 22:35:41 by MarcinKrzymuski

Additions:
- użytkowanie (art. 252 – 284 KC),
 • służebności (art. 285 – 305 KC),
 • zastaw (art. 306 – 335 KC oraz UZastRej),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 171 USpółdzMieszk
  art. 171 USpółdzMieszk
  1. (uchylony).
  2. (uchylony).
  3. (uchylony).
  4. (uchylony).
  5. (uchylony).
  6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
  i nast.) oraz
 • hipoteka (art. 65 i nast. UKsWieczHip
  art. 65 UKsWieczHip
  1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
  2. Przedmiotem hipoteki może być także:
  1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
  3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
  4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości.
  ).

  Deletions:
  - użytkowanie,
 • służebność,
 • zastaw,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz
 • hipoteka.  Edited on 2009-10-13 22:19:50 by MarcinKrzymuski

  Additions:
  prawa rzeczowe podmiotowe wymienione w art. 244 KC
Ograniczone prawa rzeczowe wymienione zostały w katalogu art. 244 § 1 KC
art. 244 KC
§ 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
§ 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy.
. Z uwagi na zasadę numerus clausus praw rzeczowych nie można w drodze umowy stron wykreować innych praw niż podane w tym przepisie. W związku z tym ograniczonymi prawami rzeczowymi są:
 • użytkowanie,
 • służebność,
 • zastaw,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz
 • hipoteka.

  Deletions:
  instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 244 i nast. KC
  Oldest known version of this page was edited on 2009-01-18 15:10:07 by MarcinKrzymuski []
  Page view:

  Prawo rzeczowe ograniczone

instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 244 i nast. KC


CategoryPrawaRzeczoweOgraniczone CategoryLeksykonP
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1502 sekund