openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: ProceduryEnergetyka
tu byłem: ProceduryEnergetyka
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Procedury prawne w zakresie prawa energetycznego


Działalność przedsiębiorstw energetycznych podlega w Polsce szeregowi procedur administracyjnych, w których to przeważnie organem kompetentnym do podejmowania decyzji jest Urząd Regulacji Energetyki. W niniejszym artykule są zbierane wszelkie informacje związane

A. Postępowanie przed URE


B. Postępowania odwoławcze

1. Wniesienie odwołania przez URE

2. Postępowanie przed SOKiK
Odwołania od decyzji Prezesa URE rozpatrywane są przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego procedury uregulowano w ramach przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, art. 4791 KPC
art. 4791 KPC
§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów niniejszego działu.
§ 2. Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu niniejszego działu, są także sprawy:
1) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
2) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
3) należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,
4) przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
i nast. Więcej na ten temat w artykule o postępowaniu odwoławczym przed SOKiK.

C. Naprawienie szkody
W wypadku stwierdzenia w postępowaniu odwoławczym (por. powyżej) nieprawidłowości decyzji URE przedsiębiorstwo ma prawo domagać się naprawienia szkody na mocy art. 4171 § 2 KC
art. 4171 KC
§ 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
§ 2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
§ 3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
§ 4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody.
, jeśli w wyniku odmowy zatwierdzenia taryfy (lub jej zmiany) planowana i uzasadniona prawnie podwyżka stawek nie może wejść w życie. Szczegóły na ten temat w artykule o naprawieniu szkody wynikłej z nieprawidłowej decyzji URE.

D. Szczególny problem odwołania w wypadku wniosku o zmianę taryfy
Wniosek o zmianę taryfy jest zazwyczaj związany ze zmianą cen paliw lub innych czynników wpływających na koszty działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Zmiana jest możliwa w oparciu o art. 155 KPA
art. 155 KPA
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.
w związku z § 27 RozpTC. Więcej na ten temat w artykule o prawie domagania się zmiany taryfy.

E. Możliwość egzekwowania obniżki taryfy
Okresowość obowiązywania taryfy powoduje, iż przedsiębiorstwo energetyczne w regularnych odstępach czasu musi tworzyć taryfę i przedkładać ją do zatwierdzenia. W przypadku jednak, gdy rezultatem nowej kalkulacji taryfy może być obniżka stawek, przedsiębiorstwo nie zawsze jest zainteresowanie przedłożeniem lub po przedłożeniu jej - zatwierdzeniem taryfy. Otoczenie regulacyjne tego problemu przedstawiono w następującym artykule.

Artykuł należy do działu procedury w energetyce.
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0513 sekund