openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: PrzepisPrawny
tu byłem: PrzepisPrawny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Przepis prawny


A. Definicja
Przepis prawa to samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego wskazująca sposób postępowania.
Przepis prawa jest bardzo często wyodrębniony formalnie, przez:
  • opatrzenie nazwą (art., §, ust., pkt, lit.)
  • wyróżnienie tytułem
  • wyróżnienie przez ujęcie w pewne większe jednostki redakcyjne (ustawy, działy/tytuły/rodziały atc.)

Przepis prawny nie jest tożsamy z pojęciem normy prawnej, która dopiero musi być wyinterpretowana z przepisu (jednego lub kilku) w drodze wykładni.

W języku potocznym przepisy prawa oznaczać mogą wszelkie akty normatywne obowiązujące na danym obszarze (np. w państwie).

B. Rodzaje
Przepisy danego aktu prawnego można podzielić na następujące grupy:
1. Przepisy ogólne
Przepisy ogólne (lex generalis) określają przedmiotowy i podmiotowy zakres stosunków społecznych, regulowanych danym aktem prawnym. Przepisy te objaśniają podstawowe użyte w akcie nazwy, a często też ustalają ogólne zasady jego stosowania.
2. Przepisy szczegółowe
Przepisy szczegółowe (lex specialis) określają zachowania podmiotów, których one dotyczą.
3. Przepisy przejściowe
Przepisy przejściowe określają umiejscowienie danego przepisu w całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania.
4. Przepisy dostosowujące
Przepisy dostosowujące określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt prawodawczy do konkretnych regulowanych nim sytuacji.
5. Przepisy końcowe
Przepisy końcowe są to w szczególności przepisy derogacyjne, uchylające poprzednie całe akty prawodawcze, bądź niektóre ich przepisy.

C. Literatura
"Przepis prawa" http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa (ost.spr. 10.11.2008)CategoryLeksykonP
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0135 sekund