openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: PrzyjecieDoDomuPomocySpolecznej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Postępowanie w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznejA. Przesłanki przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej
Przyjęcie danej osoby do domu pomocy społecznej zależy od spełnienia następujących warunków określonych w art. 38 UOchrZdrowPsych
art. 38 UOchrZdrowPsych
Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.
i art. 39 UOchrZdrowPsych
art. 39 UOchrZdrowPsych
1. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu.
3. Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.
:
  1. osoba, której postępowanie dotyczy, wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  2. osoba nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób
  3. osoba potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego,
  4. zgoda osoby, której postępowanie dotyczy, chyba że zgoda nie ma znaczenia, gdyż brak opieki zagraża życiu tej osoby.

1. Niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych


2. Niemożność korzystania z opieki innych osób


3. Potrzeba korzystania ze stałej opieki i pielęgnacji


4. Brak potrzeby dla leczenia szpitalnego


5. Zgoda uprawnionego, jego przedstawiciela ustawowego albo nieistotny brak zgody

B. Skutki orzeczenia
Skutkiem prawomocnego orzeczenia jest przyjęcie osoby, której dotyczy postępowanie, do domu pomocy społecznej.


C. Orzecznictwo
Zob.


CategoryPomocSpoleczna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0126 sekund