openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Regulamin
tu byłem: Regulamin
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Regulamin portalu

warunki korzystania z serwisów internetowych openlaw.pl

1. Przedmiot regulaminu

(1) Każdy Użytkownik odwiedzający Portal akceptuje Regulamin.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy portal prawniczy funkcjonujący pod adresem http://www.openlaw.pl. Poszczególne serwisy portalu dostępne są również pod następującymi adresami:
 1. http://www.dobrykomornik.pl,
 2. http://www.wiki-prawo.pl,
 3. http://www.komon.pl,
 4. http://www.polskieustawy.com oraz
 5. http://www.net4lawyer.com.
(3) Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).

2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Autor - każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu openlaw.pl,
 2. Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 Regulaminu,
 3. Regulamin - regulamin portalu openlaw.pl,
 4. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu prawniczego openlaw.pl,
 5. Użytkownik - każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z zasobów i funkcjonalności Portalu, zarówno taka, która dokonała rejestracji w Portalu jak i niezarejestrowana.

3. Korzystanie z treści Portalu

(1) Wszystkie Utwory zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą Autorów w oparciu o licencję openlaw.pl. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez licencję openlaw.pl.
(2) Firma openlaw.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji openlaw.pl w imieniu własnym oraz Autorów.
(3) Licencja openlaw.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).

4. Wprowadzanie informacji do Portalu

(1) Każdy Użytkownik może zostać Autorem po zarejestrowaniu się w Portalu.
(2) Użytkownicy nie posiadający rejestracji mogą zamieszczać komentarze do poszczególnych stron Portalu.
(3) Wszyscy Użytkownicy zamieszczający treści na stronach Portalu akceptują, iż od chwili ich zamieszczenia treści te są nieodwołalnie objęte licencją openlaw.pl.
(4) Użytkownik nie ma prawa zamieszczać Utworów, które
 • nie są jego autorstwa (nie zostały przez niego stworzone),
 • nie pochodzą ze źródła, które zezwala na objęcie Utworu licencją openlaw.pl, np. jest to Utwór będący dobrem publicznym ("public domain") lub jest sam objęty licencją openlaw.pl, GNU FDL lub inną zgodną z licencją openlaw.pl (wolne źródło).
Zabrania się zamieszczania w Portalu treści, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
(5) Użytkownik zachowuje wszelkie prawa co do Utworu, którego jest Autorem. Ma on prawo opublikować Utwór gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie może już cofnąć licencji udzielonej openlaw.pl - ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją openlaw.pl.
(6) W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 tiret drugie in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego.
(7) Autorzy mają obowiązek preferowania treści oryginalnych w przeciwieństwie do tekstów objętych prawami autorskimi.
(8) Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na stronach Portal nie powoduje powstania między Użytkownikiem a firmą openlaw.pl sp. z o.o. żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Firma openlaw.pl sp. z o.o. jest jednak związana licencją openlaw.pl w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję Utworów.

5. Treści niezgodne z prawem

(1) Poza ochroną praw osób trzecich (punkt 4 ust. 4) Użytkownicy nie mają prawa zamieszczania w Portalu treści w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo. W szczególności zabrania się zamieszczania treści zniesławiających czy obraźliwych.
(2) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w Portalu naruszających prawo.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w Portalu treści niezgodnych z prawem.

6. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach

(1) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach Portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach Portalu informacji.
(2) W szczególności firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.

7. Ochrona danych osobowych

(1) Rejestracja w portalu openlaw.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia korzystania z Portalu.
(2) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę openlaw.pl sp. z o.o. żadnym osobom trzecim poza wyjątkami określonymi w punkcie 5.
(3) Firma openlaw.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.

8. Uwagi końcowe

(1) Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin i obowiązują z dniem opublikowania.
(2) W wypadku, gdy dana klauzula Regulaminu jest nieważna pozostała treść Regulaminu pozostaje w mocy.


Regulamin i licencja openlaw.pl zostały opracowane w oparciu o następujące źródła:

CategoryUzytkownik
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0142 sekund