openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RentaRodzinna
tu byłem: RentaRodzinna
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
  Prawo Pracy Literatura
  Prawo Pracy Orzecznictwo
  E U W T Jako Pracodawca
  E U W T Prawo Pracy
  Frey Rd T W2014
  Oddelegowanie Obywatel...
  Oddelegowanie Pracowni...
  Porozumienie O Podnosz...
  Przywrocenie Terminu K...
  Renta Rodzinna
  Rozwiazanie Stosunku P...
  Rozwiazanie Umowy O Pr...
  Rozwiazanie Umowy O Pr...
  Ryczalt Dojazdy Lokalne
  Umowa O Prace
  Urlop Zdrowotny Nauczy...
  Wypowiedzenie Umowy O ...
  Wypowiedzenie Umowy O ...
  Wyrok T S U E C44311
  Zgloszenie Pracownikow...
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Renta rodzinna


A. Renta rodzinna w ogólności
Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która:
 • w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ust. 1 UEmerytRentyFUS
  art. 65 UEmerytRentyFUS
  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
  2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
  3. (uchylony).
  ) lub
 • w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 66 UEmerytRentyFUS
  art. 66 UEmerytRentyFUS
  Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  ).

B. Osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej
Do uzyskania renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny (art. 67 UEmerytRentyFUS
art. 67 UEmerytRentyFUS
1. Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
3) małżonek (wdowa i wdowiec),
4) rodzice.
2. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
);
 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, o ile spełniają wymagania określone w art. 68 UEmerytRentyFUS
  art. 68 UEmerytRentyFUS
  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
  1)do ukończenia 16 lat,
  2)do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3)bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
  2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
  ;
 2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 69 UEmerytRentyFUS
  art. 69 UEmerytRentyFUS
  Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 68, a ponadto:
  1)zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
  2)nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  a)nie mogą zapewnić im utrzymania albo
  b)ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
  ;
 3. małżonek (wdowa i wdowiec), jeżeli spełniają wymagania określone w art. 69 UEmerytRentyFUS
  art. 69 UEmerytRentyFUS
  Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 68, a ponadto:
  1)zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
  2)nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  a)nie mogą zapewnić im utrzymania albo
  b)ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
  (renta rodzinna przysługuje także w sytuacji, gdy małżonkowie rozwiedli się, o ile spełnione są wymagania z art. 70 ust. 3 UEmerytRentyFUS
  art. 70 UEmerytRentyFUS
  1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
  1)w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  2)wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
  2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.
  3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
  4. Wdowa nie spełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i nie mająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
  1)przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
  2)w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.
  5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wdowca.
  ).
 4. rodzice zmarłego, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 71 UEmerytRentyFUS
  art. 71 UEmerytRentyFUS
  Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
  1)ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,
  2)spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca w art. 70 ust. 1 i 2 oraz, co do wieku, również w art. 70 ust. 5.
  .

C. Sytuacje transgraniczne
W sytuacjach transgranicznych, gdy zmarły (ex-)małżonek w chwili śmierci mieszkał w innym kraju UE i był uprawniony do pobierania świadczeń rentowych w tym kraju członkowskim, pozostały przy życiu (ex-)małżonek może otrzymać rentę rodzinną wg art. 29 lub art. 44 rozporządzenia Rady (EWG) NR 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

CategoryPrawoPracy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1387 sekund