openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RoszczeniaUzupelniajace
tu byłem: RoszczeniaUzupelniajace
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Roszczenia uzupełniające właściciela

treść i przesłanki roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne

Są to roszczenia związane z rozliczeniami (stąd też nazwa: roszczenia rozliczeniowe, roszczenia dodatkowe) po realizacji roszczenia windykacyjnego. Ma to znaczenie dla przesłanek roszczenia, z których pierwsza dotyczy istnienia pomiędzy stronami stosunku uzasadniającego windykację rzeczy.

A. UWAGI OGóLNE
Ustawa wyróżnia następujące rodzaje roszczeń:
1) roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
2) roszczenia o zwrot pożytków albo ich ekwiwalentu oraz
3) roszczenia o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem, pogorszeniem albo utratą rzeczy.

Roszczenia te są samodzielne, co oznacza, że mogą być dochodzone niezależnie od roszczenia windykacyjnego oraz mogą być odrębnym od tego roszczenia przedmiotem obrotu (WitczakKawalkoSkrypt, str. 71).

Przepisy art. 224 i nast. KC nie regulują wyczerpująco wszystkich kwestii związanych z rozliczeniami pomiędzy właścicielem rzeczy a jej posiadaczem. Stąd też słusznie przyjmuje się, że w kwestiach nieunormowanych przez art. 224 i nast. należy sięgać do powszechnych zasad prawa cywilnego (Gniewek w: SystemPrawaPrywatnegoTom3, § 27 nb. 148). Dlatego na podstawie innych przepisów KC właściciel może dochodzić:
- wydania surogatu, który posiadacz uzyskał w zamian za rzecz (np. cenę uzyskaną za zbycie rzeczy) na podstawie art. 405 KC
art. 405 KC
Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
,
- przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego,
- naprawienia szkody powstałej na skutek uszkodzenia lub utraty rzeczy (Gniewek w: SystemPrawaPrywatnegoTom3, § 27 nb. 172 i 178).

B. ORZECZNICTWO

1. Wyrok SN z 27.2.2009 r. (II CSK 512/08), niepubl. LEX 494013
Przepisy art. 224 KC
art. 224 KC
§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.
§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.
-art. 230 KC
art. 230 KC
Przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego.
regulują stosunki prawne, gdy rzecz znalazła się w posiadaniu niewłaściciela, a źródłem tego stanu rzeczy nie była umowa. Innymi słowy, przepisy te nie mają zastosowania do stosunku umownego między właścicielem a inną osobą, na podstawie którego korzystał on z rzeczy za zgodą właściciela. W takim wypadku mają zastosowanie w pierwszej kolejności postanowienia umowy, a w razie jej braku albo odpadnięcia tego tytułu przepisy Kodeksu cywilnego o zobowiązaniach.

2. Postanowienie SN z 5.3.2009 r. (sygn. akt III CZP 6/09)
Zob.: PostanowienieSNIIICZP609

3. Wyrok z 31.3.2004 (sygn. akt I CK 102/03)
Zob. WyrokSNICK10203

4. Wyrok SN z 9.6.2000 r. (sygn. akt IV CKN 1159/00), niepubl. (LEX 52472)
W zakresie jednak jakim art. 224 KC
art. 224 KC
§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.
§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.
i art. 225 KC
art. 225 KC
Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.
regulują stosunki pomiędzy właścicielem a posiadaczem stanowią wyłączne podstawy odpowiedzialności.

CategoryOchronaWlasnosci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0655 sekund