openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RoszczenieCywilnoprawne
tu byłem: RoszczenieCywilnoprawne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Roszczenie cywilnoprawne

zagadnienia związane z roszczeniem cywilnoprawnym

A. Definicja
Roszczeniem jest prawo żądania od indywidualnie określonej osoby ściśle określonego zachowania się. Jest to więc prawo podmiotowe wynikające z określonego stosunku prawnego przyznane przez normę prawną (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2001 r., sygn. akt: I ACa 201/01, opubl. w Wokanda z 2003 r. nr 3, poz. 41). Określone zachowanie się przez dłużnika, którego ma prawo domagać się wierzyciel, może polegać na czynieniu, zaniechaniu albo znoszeniu.
Roszczenia są jedną z trzech uznanych postaci prawa podmiotowego.

B. Geneza roszczenia
Pojęcie roszczenia wynika już z prawa rzymskiego, w którym tzw. proces formułkowy, polegał na podnoszeniu roszczeń (actiones) i zarzutów (exceptiones) przeciwko niemu. Chodzi o nic innego, jak zgłaszanie wzajemnie znoszących się praw, z których pierwsze dążą do uzyskania nakazu określonego zachowania się przez przeciwnika, a drugie – obalenia tego prawa.

C. Znaczenie roszczenia dla praktyki
Roszczenia mają doniosłość praktyczną, albowiem stanowią, jakby nie patrzeć, podstawę funkcjonowania stosunków prawnych pomiędzy osobami prywatnymi, czyli prawa cywilnego. Należy bowiem pamiętać, że relacje podmiotów związanych stosunkiem cywilnym zazwyczaj sprowadzają się do ustalenia, czy którejś ze stron przysługuje roszczenie wobec drugiej. Ustalenie posiadania roszczenia ma ogromne znaczenie w procesie cywilnym, którego celem jest sądowe ustalenie a następnie przymusowe wykonania roszczenia. Sprawę wygra wszakże ten, któremu roszczenie to przysługuje.

D. Rodzaje roszczeń
Z uwagi na podstawę roszczenia możemy je podzielić na:
  • roszczenia ze zobowiązań (roszczenia obligacyjne),
  • roszczenia z praw rzeczowych,
  • roszczenia ze stosunków prawa rodzinnego oraz
  • roszczenia ze stosunków prawa spadkowego.

E. Schemat sprawdzania roszczenia cywilnoprawnego
Badanie przesłanek istnienia roszczenia cywilnoprawnego podlega określonemu schematowi


CategoryLeksykonR CategoryRoszczeniaCywilnoprawne
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0591 sekund