openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RoszczeniePrewencyjne222KC
tu byłem: RoszczeniePrewencyjne222KC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2009-04-02 09:18:22 by JacekLubecki

No differences.


Edited on 2008-10-07 13:49:15 by MarcinKrzymuski

Additions:

Roszczenie prewencyjne z art. 222 § 2 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
w zw. z art. 144 KC
art. 144 KC
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.



Deletions:

Roszczenie prewencyjne z art. 222 § 2 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
w zw. z art. 144 KC





Edited on 2008-10-07 13:49:00 by MarcinKrzymuski

No differences.


Edited on 2008-10-04 15:46:49 by MarcinKrzymuski

Deletions:
Roszczenie o zaniechanie naruszeń ma doprowadzić do zaprzestania dokonywania kolejnych ingerencji w prawo własności uprawnionego. Przesłanki tego roszczenia są zbliżone do przesłanek roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, tzn. również podnoszący roszczenie musi być uprawniony, a zobowiązany być “autorem” naruszeń. Musi także dojść do naruszenia własności, przy czym dla tego roszczenia charakterystyczne jest, że dodatkowo wymagane jest niebezpieczeństwo dokonania naruszenia. Wbrew dosłownemu brzmieniu wystarczy jednak ryzyko wystąpienia dopiero pierwszego naruszenia, aby podnieść roszczenie o zaniechanie. Nie jest więc konieczne, aby wcześniej już dochodziło do ingerencji. Wystarczy zagrożenie (pierwszą) ingerencją w sferę własności.



Edited on 2008-10-04 15:02:44 by MarcinKrzymuski

Additions:
Roszczenie o zaniechanie naruszeń ma doprowadzić do zaprzestania dokonywania kolejnych ingerencji w prawo własności uprawnionego.
Przesłanki tego roszczenia są zbliżone do przesłanek roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, tzn. również podnoszący roszczenie musi być uprawniony, a zobowiązany być “autorem” naruszeń. Musi także dojść do naruszenia własności, przy czym dla tego roszczenia charakterystyczne jest, że dodatkowo wymagane jest niebezpieczeństwo dokonania naruszenia. Wbrew dosłownemu brzmieniu wystarczy jednak ryzyko wystąpienia dopiero pierwszego naruszenia, aby podnieść roszczenie o zaniechanie. Nie jest więc konieczne, aby wcześniej już dochodziło do ingerencji. Wystarczy zagrożenie (pierwszą) ingerencją w sferę własności.




Edited on 2008-09-16 19:03:51 by MarcinKrzymuski

Additions:
Glosę do niego sporządził Agopszowicz (AgopszowiczOSP1985).

Deletions:
Glosę do niego sporządził Agopszowicz.



Edited on 2008-09-16 15:11:47 by MarcinKrzymuski

Additions:
Odmienne stanowisko zajął natomiast Katner (KatnerNP1984).

Deletions:
Odmienne stanowisko zajął natomiast Katner (KatnerNP1084).



Edited on 2008-09-16 15:11:36 by MarcinKrzymuski

Additions:
w opracowaniu!
CategoryRoszczeniaPrewencyjne CategoryOchronaWlasnosci CategoryArtykuly


Deletions:
w opracowaniu
CategoryRoszczeniaPrewencyjne CategoryOchronaWlasnosci




Oldest known version of this page was edited on 2008-09-16 15:11:09 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Roszczenie prewencyjne z art. 222 § 2 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
w zw. z art. 144 KC

w opracowaniu

Kanwą dla takiego roszczenia stało się orzeczenie SN z dnia 3 czerwca 1983 r. (III CRN 100/83).
Glosę do niego sporządził Agopszowicz.
Odmienne stanowisko zajął natomiast Katner (KatnerNP1084).

CategoryRoszczeniaPrewencyjne CategoryOchronaWlasnosci
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0359 sekund