openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RoszczeniePrewencyjne24KC
tu byłem: RoszczeniePrewencyjne24KC
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Roszczenie prewencyjne z art. 24 § 1 zd. 1 KC

prewencyjna ochrona dóbr osobistych

A. Cel roszczenia
Zgodnie z treścią przepisu będącego podstawą prawną roszczenia, osoba, której dobra osobiste są zagrożone naruszeniem, może żądać zaniechania działania powodującego niebezpieczeństwo.

B. Przesłanki roszczenia
Odpowiedzialność za zagrożenie dobra osobistego jest odpowiedzialnością obiektywną, wobec czego nie ma wymogu zawinienia.

1. Zagrożenie dobra osobistego
Ochrona na podstawie art. 24 § 1 zd. 1 KC
art. 24 KC
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
może zadziałać tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z dobrem osobistym.
Z zagrożeniem mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy w świetle danego przypadku oraz doświadczenia życiowego obiektywnie uzasadniona jest obawa naruszenia danego dobra (Pazdan w: SystemPrawaPrywatnegoTom1, 2007, § 85 nb. 106). Z zagrożeniem naruszeniem dobra osobistego mamy do czynienia także wówczas, gdy takowe naruszenie już miało miejsce i zachodzi ryzyko jego powtórzenia (Pazdan, ibidem)

2. Bezprawność zagrożenia
Ponadto warunkiem uruchomienia środków ochrony dóbr osobistych jest bezprawność zagrożenia. Bezprawność rozumie się w polskim prawie cywilnym obiektywnie, jako niezgodność z przepisami prawa materialnego oraz zasadami współżycia społecznego (np. Pazdan w: SystemPrawaPrywatnegoTom1, 2007, § 85 nb. 90).
Bezprawność tą należy - wg art. 24 § 1 zd. 1 KC
art. 24 KC
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
in fine - domniemywać. Prowadzi to do owdrócenia ciężaru dowodu (odstępstwo od zasady ogólnej wyrażonej w art. 6 KC
art. 6 KC
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
). Należy więc wychodzić z założenia bezprawnego zagrożenia dobra osobistego tak długo, jak nie zostanie wykazane istnienie okoliczności wyłączającej bezprawność. Uchylenie bezprawności może nastąpić wskutek:
  • zgody uprawnionego,
  • działania na podstawie przepisu,
  • działania w wykonaniu własnego prawa podmiotowego lub
  • nadużycia własnego prawa podmiotowego oraz
  • działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego.
  • innych okoliczności.

C. Stosunek do innych regulacji
Jak wynika z art. 24 § 3 KC
art. 24 KC
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
ochrona na podstawie cytowanego przepisu nie uchyla ochrony na mocy przepisów szczególnych.
Pozostaje jednak do wyjaśnienia kwestia relacji art. 24 § 1 KC
art. 24 KC
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
do innych przepisów kodeksowych:


CategoryRoszczeniaPrewencyjne CategoryOchronaDobrOsobistych
 
 komentarze [ukryj komentarze/edytor]
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0483 sekund