openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RoszczenieWindykacyjne
tu byłem: RoszczenieWindykacyjne
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Roszczenie windykacyjne

treść i przesłanki roszczenia windykacyjnego z art. 222 § 1 KC
art. 222 KC
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Roszczenie windykacyjne (roszczenie wydobywcze, rei vindicatio) jest formą ochrony petytoryjnej. Obok niego ochronie własności służą również roszczenie negatoryjne i roszczenia uzupełniające.

A. Treść roszczenia windykacyjnego
Celem roszczenia windykacyjnego jest, aby władający rzeczą wydał ją właścicielowi. Roszczenie zmierza więc do uzyskania bezpośredniego władztwa nad rzeczą.

B. Przesłanki roszczenia windykacyjego
Roszczenie windykacyjne (roszczenie wydobywcze, rei vindicatio) opiera się na następujących przesłankach:
  1. przedmiotem roszczenia jest rzecz,
  2. podnoszący roszczenie jest właścicielem rzeczy (legitymacja czynna),
  3. rzecz pozostaje w faktycznym władaniu adresata roszczenia (legitymacja bierna) i
  4. władającemu nie przysługuje takie uprawnienie do władania rzeczą, które mógłby skutecznie przeciwstawić właścicielowi.

Powyższe przesłanki zostały omówione dokładniej dokumencie dot. schematu roszczenia windykacyjnego

C. Prawo obce
W prawie niemieckim roszczenie windykacyjne (Herausgabeanspruch) ma swoją podstawę w § 985 BGB.
W prawie austriackim to samo roszczenie (Vindikationsanspruch) wynika z § 366 ABGB.

CategoryOchronaWlasnosci CategoryRoszczeniaPrawnorzeczowe
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0234 sekund