openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RozprawyPrawnicze
tu byłem: RozprawyPrawnicze
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rozprawy Prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Pazdana


redaktor: Wojciech Popiołek, Leszek Ogiegła, Maciej Szpunar
tytuł: Rozprawy Prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Pazdana
wydawnictwo: Zakamycze
rok wydania: 2005
wydanie: 1
ISBN: 83-7444-148-8

Spis treści:

Słowo wstępne
Życiorys Profesora Maksymiliana Pazdana

Wykaz publikacji Maksymiliana Pazdana
Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Jürgen von Basedow
Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług

Rolf Birk
Międzynarodowa upadłość masy spadkowej

László Burián
Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na węgierskie kolizyjne prawo umów

Tadeusz Ereciński
Kilka uwag o tzw. jurysdykcji koniecznej

Bogusława Gnela
Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych

Jacek Gołaczyński
Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

Jacek Górecki Zasada locus regit actutn a prawo właściwe dla formy umów

Monika Jagielska
Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt - rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych

Wojciech Kowalski
Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury

Zdeněk Kućera
Uwagi o rekodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego Republiki Czeskiej

Witold Kurowski
Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - uwagi de lege ferenda

Paul Lagarde
Stopniowe kształtowanie się wspólnotowego prawa prywatnego międzynarodowego

Dieter Martiny
Czynności jednostronne zobowiązujące i przyrzeczenia wygranych w prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym

Cezary Mik
Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Aurelia Nowicka
Kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne zagadnienia naruszeń praw własności intelektualnej

Leszek Ogiegło
Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym

Tomasz Pajor
O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym

Jadwiga Pazdan
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym

Krzysztof Pietrzykowski
Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego

Wojciech Popiołek
Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej

Kurt Siehr
Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej

Hans Stoll
Cesja wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Studium dla ujednolicenia prawa kolizyjnego w Europie

Katarzyna Sznajder
Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

Romuald Sztyk
Międzynarodowy prywatny obrót prawny w świetle konwencji haskiej

Feliks Zedler
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych według prawa upadłościowego i naprawczego

Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne

Andrzej Całus
Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego

Maria Dragun-Gertner
Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym

Bernadetta Fuchs
Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping

Rett R. Ludwikowski
Amerykańskie regulacje anty dumpingowe - protekcjonizm czy ochrona przed handlem niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji?

Jan Łopuski
Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie

Jerzy Młynarczyk
Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem

Jerzy Poczobut
Organizacje promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego. Charakter prawny, cele, struktura, osiągnięcia. Na przykładzie UNCITRAL i MIH

Kreśimir Sajko
Nowe uregulowanie sądownictwa polubownego w Chorwacji

Maciej Szpunar
Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej

Andrzej Szumański
Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Tadeusz Szurski
Międzynarodowa Rada do spraw Arbitrażu Handlowego ICCA (International Council for Commercial Arbitration)

Andrzej Tynel
Sądownictwo arbitrażowe na Białorusi

Grzegorz Żmij
środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Prawo europejskie

Stanisław Biernat
Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych

Zdzisław Brodecki
W Europie bez wewnętrznych granic (studium z historii i polityki prawa prywatnego)

Marta Hirsch-Ziembińska
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sądownictwo Wspólnot: kompletny system ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej

Andrzej Jakubecki
O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej

Stanisława Kalus
Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego

Wojciech Klyta
Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek

Henry Lesguillons
Projekt nowego rozporządzenia o fuzjach a gwarancje procesowe przedsiębiorstw notyfikujących

Jacek Napierała
Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej

Ewa Rott-Pietrzyk
Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego

Joanna Schmidt-Szalewski
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wspólnotowe prawa własności przemysłowej

Alexander Vida
Wyrok ETS na wadze aptekarskiej

Andrzej Wasilewski
Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za "szkody środowiskowe"

Borys Wódz
Układy stowarzyszeniowe a dostosowanie prawa konkurencji państw kandydujących Europy środkowej i Wschodniej

Prawo cywilne
Antoni Agopszowicz, Marcin Ciepiela
Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prasie nieprawdziwych informacji

Gerard Bieniek
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna)

Janusz Borkowski
Uwagi o podstawach prawnych roszczenia odszkodowawczego w przepisach postępowania administracyjnego

Franz Bydlinski
Idea i stan cywilnoprawnej kodyfikacji na przykładzie austriackiego ABGB

Monika Czajkowska-Dąbrowska
Zasada asymilacji a prawa pokrewne

Edward Drozd
Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa

Todor D�unov
Zasady rządów prawa i państwa prawnego w Republice Macedonii

Mariusz Fras
Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego

Józef Frąckowiak
Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej

Dariusz Fuchs
Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia

Jacek Gęsiak
Od nieodpowiedzialności po bezprawność - ewolucja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa

H. Patrick Glenn
Nauczanie prawa porównawczego a nauczanie prawa porównawczo

Edward Gniewek
Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego rozporządzenia przez upadłego

Katarzyna Grzybczyk
Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych

Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych)

Magdalena Habdas
Zbycie przedsiębiorstwa jako przejaw sukcesji singularnej

Wojciech J. Katner
Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?

Marian Kępiński
O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

Andrzej Kidyba
Wybrane problemy związane z jednoosobową spółką partnerską

Teresa Kurowska
Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość)

Aleksander Lichorowicz
Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Aleksander Lipiński
O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych

Adam Lityński
O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej uwag kilka

Ewa Łętowska
"Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna

Danka Manoleva-Mitrovska
Źródła i rozwój upadłości jako nowoczesnego mechanizmu prawnego w prawie macedońskim

Kazimierz Marszał
Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa

Andrzej Mączyński
Konstytucyjne prawo dziedziczenia

Kinga Michałowska
Artykuł 446(1) k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych

Ryszard Mikosz
Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym

Mirosław Nesterowicz
Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych

Arkadiusz Nowak
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia)

Adam Olejniczak
Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych

Aleksander Oleszko
Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej

Maria Poźniak-Niedzielska
O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym

Janina Preussner-Zamorska
Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania)

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego

Zbigniew Radwański
Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym

Aleksander Oleszko
Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej

Maria Poźniak-Niedzielska
O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym

Janina Preussner-Zamorska
Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania)

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego

Zbigniew Radwański
Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym

Stanisław Rudnicki
Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych

Marek Safjan
Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne

Ryszard Skubisz
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)

Remigiusz Sobański
Osoba prawna in utroque foro

Stanisław Sołtysiński
Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach

Janusz A. Strzępka
Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym

Dariusz Szóstek
Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej

Piotr ślęzak
Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy

Seweryn świaczny
Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka

Luboś Tichy
Czeskie prawo zastawnicze, jego rozwój, problemy i ich rozwiązywanie

Antoni Witosz
Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości

Stanisław Włodyka
Zgoda organu spółki kapitałowej na jej czynność prawną

Sylwester Wójcik
O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege ferenda

Maria Anna Zachariasiewicz
Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo)

Kazimierz Zawada
Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Robert Zegadło Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Adam Zieliński
Ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego

Bronisław Ziemianin
Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej

Jacek Zrałek
Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym - szkic prawnoporównawczy

Czesława Żuławska
Oferta handlowa - zmiana kształtu


CategoryLiteraturaPortalu CategoryPrawoPrywatneMiedzynarodoweLiteratura CategoryPCLiteratura CategoryPrawoSpolekLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0237 sekund