openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: RozwiazanieUmowyOPraceBezWypowiedzenia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Strona dotycząca rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewidział dwa podstawowe tryby rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, są nimi:
1. rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika
2. rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

A. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Kodeks pracy zgrupował przyczyny upoważniające pracodawcę do zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia w dwie grupy:
- przyczyny zawinione przez pracownika
- przyczyny niezawinione przez pracownika

1. zwolnienie z przyczyn zawinionych przez pracownika
Przyczyny zawinione przez pracownika upoważniające pracodawcę do zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym zostały wskazane w Kodeksu pracy. Są nimi:

a. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
W zakresie tej podstawy zwolnienia - sformułowanej dosyć ogólnie - została wydana znaczna ilość orzeczeń różnych sądów, które pozwalają sobie ryrobić pogląd, jakie sytuacje ustawodawca chciał objąć ww. przepisem.
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r., sygn. I PKN 454/98 - powstanie w kasie fiskalnej braku nawet niewielkiej kwoty pieniężnej
- Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 czerwca 2007 r. sygn. I PK 5/2007 - wykonywanie w godzinach przeznaczonych na pracę innych czynności
- Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia z dnia 6 marca 2006 r., sygn. II PK 211/2005 - pracownik-członek zarządu narusza obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, gdy bez zgody uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu tej spółki

black cat superstition
new moon affirmations

b. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem


c. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku2. zwolnienie z przyczyn niezawinionych przez pracownika


B. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownikaCategoryPrawoPracy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0326 sekund