openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: RzewuskiRadcaPrawny2009
tu byłem: RzewuskiRadcaPrawny2009
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2012-02-02 09:51:52 by MarcinKrzymuski

Additions:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoSpadkoweLiteratura CategoryPCLiteratura

Deletions:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoSpadkowe CategoryPCLiteraturaEdited on 2009-12-09 23:42:23 by RedaktorOpenlaw [Korekta kategorii.]

Additions:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoSpadkowe CategoryPCLiteratura

Deletions:
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPostepowanieAdministracyjneLiteratura CategoryPrawoPodatkoweLiteraturaOldest known version of this page was edited on 2009-12-09 23:40:20 by RedaktorOpenlaw [Utworzenie art.]
Page view:

Lit.: Rzewuski, Radca Prawny 2009


autor: Maciej Rzewuski
tytuł: Notarialne certyfikaty spadkowe - próba oceny instytucji
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 2
strony: 48-56
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
cytowane przepisy:
 • art. 924 KC
  art. 924 KC
  Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
  , art. 925 KC
  art. 925 KC
  Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
  , art. 958 KC
  art. 958 KC
  Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału niniejszego jest nieważny, chyba że przepisy te stanowią inaczej.
  , art. 1025 KC
  art. 1025 KC
  § 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dzie­dzi­cze­nia.
  § 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.
  § 3. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poś­wiadczenia dziedziczenia.
 • art. 5091 KPC
  art. 5091 KPC
  § 1. Czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej może wykonywać referendarz sądowy.
  § 2. Czynności w postępowaniu rejestrowym może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy.
  § 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego.
  , art. 521 KPC
  art. 521 KPC
  § 1. Jeżeli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania - także wykonalne, po uprawomocnieniu się.
  § 2. Jeżeli postanowienie takie ulega z mocy ustawy wykonaniu przed uprawomocnieniem się, sąd, który wydał postanowienie, może stosownie do okoliczności wstrzymać jego wykonanie.
  , art. 627 KPC
  art. 627 KPC
  Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  , art. 652 KPC
  art. 652 KPC
  O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu.
  , art. 653 KPC
  art. 653 KPC
  Testament wraz z protokołem otwarcia i ogło­szenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.
  , art. 665 KPC
  art. 665 KPC
  § 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu, na jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na wykonawcę testamentu. W zaświadczeniu wskazuje się też prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, jeżeli zostały one określone przez spadkodawcę.
  § 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym zaświadczeniu, przesy­łając jego odpis.
  , art. 6691 KPC
  art. 6691 KPC
  § 1. Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt po­świadczenia dziedziczenia, jeżeli w od­niesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu na­bycia spadku.
  § 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświad­czenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
  § 3. Poza okolicznościami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego aktu poświad­czenia dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w usta­wie.
  § 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, sąd za­wiadamia o tym notariusza, który uchylony akt sporządził, oraz Krajową Radę No­tarialną, przesyłając odpisy wydanego orzeczenia.
 • ZmPrNotariat_2007b
 • art. 95 PrNotariat
  art. 95 PrNotariat
  Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.
  , art. 95a PrNotariat
  art. 95a PrNotariat
  Notariusz sporządza akt poświadczenia dzie­dziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie te­stamentów szczególnych.
  , art. 95b PrNotariat
  art. 95b PrNotariat
  Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.
  , art. 95c PrNotariat
  art. 95c PrNotariat
  § 1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujaw­nienia wszelkich okoliczności objętych treś­cią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
  § 2. W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:
  1) zgodne żądanie poświadczenia dzie­dziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu,
  2) oświadczenia o istnieniu lub nie­istnieniu osób, które wyłączałyby zna­nych spad­kobierców od dziedziczenia lub dzie­dzi­czyłyby wraz z nimi,
  3) oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testa­mentów,
  4) oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia,
  5) oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada wa­runkom przewidzianym do dziedzi­czenia gospodarstwa rolnego,
  6) oświadczenia, czy spadkodawca w chwi­li śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieru­chomości położonej za granicą,
  7) oświadczenia, czy były składane oś­wiad­czenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy zostało wydane orze­cze­nie dotyczące niegodności dziedzi­czenia oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przed­miocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim,
  8) wzmiankę o pouczeniu przez nota­riusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  § 3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.
  § 4. Do protokołu dziedziczenia notariusz za­łącza:
  1) odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  2) odpisy aktów stanu cywilnego osób po­wołanych do spadku z ustawy,
  3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.
  , art. 95d PrNotariat
  art. 95d PrNotariat
  W razie złożenia testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół.
  , art. 95e PrNotariat
  art. 95e PrNotariat
  § 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.
  § 2. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poś­wiadczenia dziedziczenia, jeżeli:
  1) w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświad­czenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
  3) wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedzi­czenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa,
  4) spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamiesz­kiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nierucho­mości położonej za granicą.
  , art. 95f PrNotariat
  art. 95f PrNotariat
  § 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:
  1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu,
  2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;
  3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL ,
  4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce za­mieszkania,
  5) wskazanie spadkobierców, któ­rym spadek przypadł – imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przy­padku osób prawnych – nazwę i sie­dzibę,
  6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wska­zaniem w razie dziedziczenia usta­wowego, czy spad­kobierca był mał­żonkiem spadko­dawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z okre­śle­niem formy testamentu,
  7) wskazanie spadkobierców dziedziczą­cych gospodarstwo rolne podlegające dziedzi­cze­niu z ustawy oraz ich udziały w nim,
  7a) wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami;
  8) powołanie protokołu otwarcia i ogło­sze­nia testamentu,
  9) podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dzie­dziczenia,
  10) podpis notariusza,
  11) adnotację o dokonaniu rejestracji zgod­nie z art. 95i.
  § 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio.
  , art. 95h PrNotariat
  art. 95h PrNotariat
  § 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinforma­tycz­nego danych, o których mowa w § 2 pkt 3-6. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  § 2. Rejestr aktów poświadczenia dziedzi­cze­nia obejmuje:
  1) numer wynikający z kolejności wpisu,
  2) dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu,
  3) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poś­wiadczenia dziedziczenia,
  4) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;
  5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL,
  6) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania.
  § 3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawiado­mie­nie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poś­wiadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezarejestrowaniu aktu poświad­czenia dziedziczenia.
  § 4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.
  § 5. Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w sto­sunku do danego spadku został już uprzednio zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
  , art. 95l PrNotariat
  art. 95l PrNotariat
  Jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne lub osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, notariusz sporządzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 • art. 233 KK
  art. 233 KK
  § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
  § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
  § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
  1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
  2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
  § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • art. 19 UFunkcjeKonsulówRP
  art. 19 UFunkcjeKonsulówRP
  1. Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:
  1)sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów,
  2)poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach,
  3)poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby,
  4)przyjmuje oświadczenia.
  2. Czynności, o których mowa w ust. 1, konsul wykonuje na wniosek obywateli polskich lub właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Konsul może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na wniosek jakiejkolwiek osoby, jeżeli mają one wywrzeć skutek prawny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Konsul może sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
  4a. Konsul nie może sporządzić aktu poświadczenia dzie­dziczenia.
  5. Do czynności konsula, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa o notariacie. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wykonane przez notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • art. 5f Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych (serwis ISAP)
 • RozpMaksStawekNotar
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (serwis ISAP)


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPostepowanieAdministracyjneLiteratura CategoryPrawoPodatkoweLiteratura
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1432 sekund