openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SamodzielnyLokal
tu byłem: SamodzielnyLokal
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Samodzielny lokal

samodzielny lokal wg ustawy o własności lokali jak i wg ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

A. Pojęcie samodzielnego lokalu wg ustawy o własności lokali
Pojęcie samodzielnego lokalu w ustawie o własności lokali jest nieco węższe niż w przypadku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, (por. art. 2 ust. 2 UWłasnLokali
art. 2 UWłasnLokali
1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.
6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nie postanowiły inaczej.
). Ustawa nie ogranicza odrębnej własności do lokali mieszkalnych, wobec czego regulacje te dotyczą w tej samej mierze lokalu użytkowego, garażu stanowiącego część składową budynku oraz lokalu rekreacyjnego (IgnatowiczStefaniukPrawoRzeczowe, 2003, str. 132).

1. lokal
Lokal stanowią izba (zespół izb) oraz wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i - ewentualnie pomieszczeniami przynależnymi.

a. izba (zespół izb)
Izbą w przypadku lokali mieszkalnych jest wedle powszechnego rozumienia są przede wszystkim pokoje.
Sporny jest natomiast status kuchni. Wg WSA Bydgoszcz (wyrok z dnia 30.1.2008, sygn. akt II SA/Bd 935/07) kuchnię należy uznać za izbę a nie pomieszczenie pomocnicze, gdyż - jak uczy doświadczenie - w niej właśnie koncentruje się życie typowej polskiej rodziny (zob. MyczkowskiWlasnoscBudynkow, 2000, str. 172, a także powołany w uzasadnieniu tego wyroku R. Strzelczyk, A. Turlej "Własność lokali. Komentarz." C.H. Beck, Warszawa 2007). Z rozważań sądownictwa wynika, że izby powinny pozostawać w bezpośredniej styczności ze sobą. Nie jest więc dopuszczalne uznanie za lokal fragmentu budynku, w którym izby bezpośrednio nie sąsiadują.

b. pomieszczenia pomocnicze
Zob. osobny dokument: PomieszczeniaPomocnicze.

c. pomieszczenia przynależne
Zob. osobny dokument: PomieszczeniaPrzynalezne

2. Przeznaczenie na pobyt ludzi
Lokal musi także być przeznaczony na trwały pobyt ludzi. Wyklucza to więc takie zespoły izb jak magazyny, silosy, składy itp., a więc takie, które służą np. wyłącznie przechowaniu rzeczy.

3. Charakter lokalu - mieszkaniowy albo inny
Lokal ma charakter lokalu mieszkaniowego, gdy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi. Lokale wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne stanowią np. lokale użytkowe (handlowe, biurowe). Niemniej jednak nadal musi być zachowana przesłanka przeznaczenia na trwały pobyt ludzi.

4. Samodzielność lokalu
Lokal jest samodzielny wówczas, gdy właściciel i inne osoby korzystające z lokalu mają do niego swobodny dostęp, tzn. korzystanie z lokalu zgodnie z jego funkcją nie wymaga korzystania z innych lokali (E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Oficyna, 2010, art. 2).
Można się zastanawiać, na ile ta przesłanka nie jest zdeterminowana odpowiedzią na pytanie o położenie izby czy pomieszczeń pomocniczych. Nie ma to jednak większego znaczenia dla generalnej oceny istnienia samodzielnego lokalu.

B. Pojęcie samodzielnego lokalu wg ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Definicję samodzielnego lokalu na potrzeby USpółdzMieszk zawarta jest w art. 2 USpółdzMieszk
art. 2 USpółdzMieszk
1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).
2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.
4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).
5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.
. Zgodnie z tym przepisem lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach UWłasnLokali (art. 2 USpółdzMieszk
art. 2 USpółdzMieszk
1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).
2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.
4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).
5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.
).

C. Zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu
Zanim ustanowiona zostanie odrębna własność lokalu starosta wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu. Wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego może nastąpić dopiero po dopuszczeniu do użytkowania budynku (art. 54 i nast. PrBudow
art. 54 PrBudow
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
), w którym lokal ten jest usytuowany (wyrok NSA w Lublinie z 3 lipca 2001 r., II SA/Lu 393/00, opubl. w ONSA z 2003 r. Nr 3, poz. 102).

CategoryLeksykonS CategoryWlasnoscLokali CategoryPrawoSpoldzielcze
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 5.0720 sekund