openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SchematPrzejscieRoszczenia
tu byłem: SchematPrzejscieRoszczenia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
  Schematy Prawo Cywilne
  Metodyka Nauczania ...
  Schemat Odpowiedzia...
  Schemat Odsetki
  Schemat Odstapienie
  Schemat Odszkodowan...
  Schemat Ogolny Rosz...
  Schemat Potracenie
  Schemat Przejscie R...
  Schemat Przeniesien...
  Schemat Roszczenia ...
  Schemat Roszczenia ...
  Schemat Roszczenie ...
  Schemat Roszczenie ...
 roszczenie windykacy...
  Schemat Sprzedaz
  Schemat Szkoda Cywi...
  Schemat Utrata Rosz...
  Schemat Wygasniecie...
 wypowiedzenie - sche...
  Schemat Zadatek
  Schemat Zaskarzalno...
  Schemat Zobowiazani...
  Schematy Prawo Cywi...
  Struktura Podstawy ...
 zasady rozwiązywania
  Zasady Rozwiazywania K...
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Przejście roszczenia cywilnoprawnego

uwagi odnoszące się do ogólnej struktury roszczenia

miejsce w schemacie Taris(R)
Przejście roszczenia powoduje utratę legitymacji czynnej przez podmiot dotychczas uprawniony do podniesienia roszczenia. Jest więc jedną z okoliczności powodujących utratę roszczenia, skutkującą odmową uznania żądania i prowadzącą do oddalenia ewentualnego powództwa.
Przejście roszczenia może nastąpić w dwojaki sposób: pod tytułem szczególnym albo pod tytułem ogólnym.

A. PRZEJŚCIE ROSZCZENIA POD TYTUŁEM SZCZEGÓLNYM
W tym wypadku możliwe jest przejście roszczenia
 1. na mocy czynności prawnej przeniesienie roszczenia na mocy czynności prawnej (np. przelewu wierzytelności - zob. art. 509 KC
  art. 509 KC
  § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
  i nast.) albo
 2. na mocy ustawy (ex lege, np. art. 518 KC
  art. 518 KC
  § 1. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:
  1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi;
  2) jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia;
  3) jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie;
  4) jeżeli przewidują to przepisy szczególne.
  § 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne.
  § 3. Jeżeli wierzyciel został spłacony przez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią wskutek zapłaty częściowej.
  albo art. 828 KC
  art. 828 KC
  § 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciel roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
  § 2. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
  § 3. Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
  ).

B. PRZEJŚCIE ROSZCZENIA POD TYTUŁEM OGÓLNYM
Przejście roszczenia na inny podmiot pod tytułem ogólnym następuje np. w przypadku dziedziczenia (art. 929 KC
art. 929 KC
Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.
i nast.) albo nabycia przedsiębiorstwa (zob. art. 552 KC
art. 552 KC
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.
).


CategorySchematyPrawoCywilne CategoryPrzelewWierzytelnosci
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0912 sekund