openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SchematSprzedaz
tu byłem: SchematSprzedaz
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Umowa sprzedaży

roszczenia pierwotne i wtórne związane z umową sprzedaży

Roszczenia wynikające z przepisów o sprzedaży można podzielić na dwie zasadnicze grupy: roszczenia pierwotne i wtórne.

A. Roszczenia pierwotne
Roszczenia główne, wynikające z umowy sprzedaży, prowadzą do należytego wykonania kontraktu. Należą tu więc zarówno roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny jak również roszczenia kupującego o przeniesienie własności rzeczy jak i roszczenie o wydanie rzeczy. Wszystkie wynikają z art. 535 KC
art. 535 KC
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
.
Schemat sprawdzania roszczeń ogólnych mieści się w schemacie dotyczącym nabycia roszczenia umownego.

B. Roszczenia wtórne
Roszczeniami dodatkowymi są przede wszystkim roszczenia wynikające z rękojmi i gwarancji.

1. Roszczenia z rękojmi
Już w tym miejscu należy zaznaczyć odrębność reżimów prawnych dot. rękojmi w zakresie umów konsumenckich oraz pozostałych rodzajów sprzedaży.

2. Roszczenia z gwarancji
Podobnie także należy rozróżnić przesłanki roszczeń wynikających z gwarancji kodeksowej (art. 577 KC
art. 577 KC
§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
i nast.) oraz tzw. gwarancji europejskiej na podstawie art. 13 USprzedKonsum
art. 13 USprzedKonsum
1. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.
2. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
3. Oświadczenie gwaranta powinno być sformułowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze.
4. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
5. Uchybienie wymogom, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze, nie wpływa na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.
. Na razie ogólnie o obydwu rodzajach gwarancji zob. w dokumencie poświęconym gwarancji jakości.

3. Inne roszczenia wtórne
Niewykluczone są także inne roszczenia związane z umową sprzedaży. Mają one jednak mniejsze znaczenie niż wymienione powyżej.

CategorySchematyPrawoCywilne CategoryUmowaSprzedazy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0776 sekund