openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: SchematWygasniecieRoszczenia
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: Wygaśnięcie roszczenia cywilnoprawnego


Roszczenie cywilnoprawne może wygasnąć w całości lub częściowo. Może także prowadzić do zaspokojenia wierzyciela albo nie.

A. Wygaśnięcie roszczenia z zaspokojeniem wierzyciela
Wg RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO (nb. 827) istnieją następujące przyczyny wygaśnięcia zobowiązania prowadzące jednocześnie do zaspokojenia wierzyciela:
 1. spełnienie świadczenia:
 2. surogaty spełnienia:
  • świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) - art. 453 KC
   art. 453 KC
   Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.
   ,
  • zobowiązanie przemienne (alternativa obligatio) - art. 365 KC
   art. 365 KC
   § 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia.
   § 2. Wyboru dokonywa się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Jeżeli uprawnionym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia.
   § 3. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą.
   ,
  • upoważnienie przemienne (facultas alternativa),
 3. inne sposoby zaspokojenia wierzyciela
  • odnowienie (nowacja) - art. 506 KC
   art. 506 KC
   § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).
   § 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.
   ,
  • potrącenie - art. 498 KC
   art. 498 KC
   § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
   § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
   i nast. oraz
  • złożenie do depozytu sądowego (art. 470 KC
   art. 470 KC
   Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia.
   ).

B. Wygaśnięcie roszczenia bez zaspokojenia wierzyciela
Okolicznościami powodującemi wygaśnięcie roszczenia bez zaspokojenia wierzyciela są wg RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO (nb. 855) następujące zdarzenia:
 1. czynności prawne
 2. zdarzenia faktyczne:
  • ziszczenie się warunku,
  • upływ terminu,
  • śmierć dłużnika lub wierzyciela (w przypadku zobowiązaćć ściśle osobistych),
  • konfuzja,
  • następcza niemożliwość świadczenia,
 3. orzeczenia sądu:
  • rozwiązanie umowy przez sąd wg art. 3571 KC
   art. 3571 KC
   Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
   .

C. Taris(R)
Zob. schemat Taris(R)

CategorySchematyPrawoCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0619 sekund