openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SchematZadatek
tu byłem: SchematZadatek
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Schemat: zadatek

przesłanki zadatku w prawie polskim

A. UWAGI WSTĘPNE
Sam zadatek i konsekwencje jego wręczenia zostały omówione w osobnym dokumencie.

B. PRZESŁANKI ZADATKU
To czy sumę pieniężną lub rzecz wręczoną przy zawarciu umowy uznamy zadatek zależy od spełnienia następujących warunków:

1. Forma zadatku (kwota pieniężna lub rzecz))
Rola kwoty pieniężnej lub rzeczy przekazanej przy zawarciu umowy zależy od woli stron. Mogą one określić ją jako zaliczkę (na poczet ceny) lub kaucję względnie znak zawarcia umowy.

2. Miarodajny moment
Chwilą, w jakiej musi nastąpić danie kwoty pieniężnej albo rzeczy, jest zawarcie umowy. Z uwagi na wielość sposobów zawierania umów cywilnoprawnych (zob. osobny dokument) przesłanka ta wymaga ustalenia, kiedy właściwie doszło do zawarcia umowy i jakie są ewentualne ramy czasowe pozwalające na uznanie, iż czynność zadatkowania miała miejsce "przy zawarciu umowy".

3. "Danie zadatku" - czynność realna
Danie zadatku ma charakter czynności realnej - zob. WrzecionekGlosa2007 oraz wyrok SN z 13.2.2002 r., IV CKN 672/00 wraz z glosą Wrzecionka.

4. Brak odmiennych postanowień umownych
Tylko gdy brak jest wyraźnych postanowień stron co do znaczenia wręczonych pieniędzy lub rzeczy, należy interpretować je jako zadatek. Instytucjami pokrewnymi dla zadatku są:

Dla oceny czy dana kwota pieniężna ma pełnić funkcję zadatku nie ma znaczenia jej wysokość. Jak stwierdził SN w wyroku z 13.2.2002 r. (IV CKN 672/00; glosa Wrzecionka): "Należy zauważyć, że zadatek dyscyplinuje obie strony umowy do jej wykonania, natomiast zwykła zaliczka przynosi jednostronną korzyść sprzedawcy i w istocie jest formą bezpłatnego kredytowania sprzedawcy przez kupującego. Traktowanie zadatku w znacznej wysokości jako zwykłej zaliczki prowadziłoby nie tylko do utraty dyscyplinującej funkcji takiego zadatku, ale także dawałoby nieuzasadnioną jednostronną korzyść przyjmującemu zadatek, a w sytuacji, gdy kredyt jest drogi, stanowiłoby dla niego wręcz zachętę do zwlekania z wykonaniem umowy. Mając powyższe na względzie, uznać trzeba, że w stosunkach z konsumentami, przyjęcie zadatku w znacznej wysokości w stosunku do całości świadczenia nie wyłącza stosowania przepisu art. 394 § 1 KC".

5. Ogólne wymogi stawiane dodatkowym zastrzeżeniom umownym
Zadatek stanowi tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne. Podlega więc również ocenie co do zachowania ogólnych przesłanek skuteczności tego typu postanowień.

C. SCHEMAT TARIS(R)
Zadatek w schemacie Taris wygląda następująco.

CategorySchematyPrawoCywilne CategoryZadatek
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0151 sekund