openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SkargaWSA
tu byłem: SkargaWSA
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel
Most recent edit on 2012-04-02 01:13:48 by MarcinKrzymuski

Additions:
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego odniesie zamierzony skutek, gdy będzie dopuszczalna (por. art. 58 PrPSA
art. 58 PrPSA
§ 1. Sąd odrzuca skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.
§ 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej skarżącym, uniemożliwiającego jego działanie, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.
§ 3. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. Sąd nie może odrzucić skargi z powodu, o którym mowa w § 1 pkt 1, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.
) i zasadna.
W przypadku skargi na decyzję administracyjną (art. 3 § 2 pkt 1 PrPSA
art. 3 PrPSA
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.
§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.
) skarga jest uzasadniona, jeżeli zachodzą podstawy do uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji (kasacyjna konstrukcja skargi), a więc: okoliczności wymienione w art. 145 § 1 pkt 1 i pkt 2 PrPSA
art. 145 PrPSA
§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:
1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:
a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,
b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,
c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;
2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;
3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.
§ 2. W sprawach skarg na decyzje i postanowienia wydane w innym postępowaniu, niż uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy § 1 stosuje się z uwzględnieniem przepisów regulujących postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie.
. Dodatkowo, skarga na bezczynność organu będzie uzasadniona, jeżeli organ był zobowiązany do wydania decyzji lub innego aktu.
Natomiast stwierdzenie naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 3 PrPSA
art. 145 PrPSA
§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:
1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:
a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,
b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,
c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;
2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;
3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.
§ 2. W sprawach skarg na decyzje i postanowienia wydane w innym postępowaniu, niż uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy § 1 stosuje się z uwzględnieniem przepisów regulujących postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie.
) nie prowadzi do eliminacji decyzji z obrotu prawnego (wyrok NSA z dnia 22.4.2008 r., I OSK 693/07 (Legalis)). Ta norma dotyczy sytuacji, gdy zaskarżona decyzja jest wprawdzie dotknięte wadą kwalifikowaną, jednakże wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego nie może nastąpić z uwagi na okoliczności wskazane w ustawie (upływ terminu przedawnienia, wywołanie decyzją nieodwracalnych skutków prawnych) - tak NSA w wyroku z dnia 27.9.2011 r., II FSK 644/10 (LEX nr 966176)).


Deletions:
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego odniesie zamierzony skutek, gdy będzie dopuszczalna (por. art. 58 PrPSA) i zasadna.
W przypadku skargi na decyzję administracyjną (art. 3 § 2 pkt 1 PrPSA) skarga jest uzasadniona, jeżeli zachodzą podstawy do uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji (kasacyjna konstrukcja skargi), a więc: okoliczności wymienione w art. 145 § 1 pkt 1 i pkt 2 PrPSA. Dodatkowo, skarga na bezczynność organu będzie uzasadniona, jeżeli organ był zobowiązany do wydania decyzji lub innego aktu.
Natomiast stwierdzenie naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 3 PrPSA) nie prowadzi do eliminacji decyzji z obrotu prawnego (wyrok NSA z dnia 22.4.2008 r., I OSK 693/07 (Legalis)). Ta norma dotyczy sytuacji, gdy zaskarżona decyzja jest wprawdzie dotknięte wadą kwalifikowaną, jednakże wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego nie może nastąpić z uwagi na okoliczności wskazane w ustawie (upływ terminu przedawnienia, wywołanie decyzją nieodwracalnych skutków prawnych) - tak NSA w wyroku z dnia 27.9.2011 r., II FSK 644/10 (LEX nr 966176)).
Edited on 2012-03-19 01:48:45 by MarcinKrzymuski

Additions:
- ZasadnoscSkargiOZobowiazanie.

Deletions:
- ZasadnoscSkargiOZobowiazanieEdited on 2012-03-19 01:46:01 by MarcinKrzymuski

Additions:
Natomiast stwierdzenie naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 3 PrPSA) nie prowadzi do eliminacji decyzji z obrotu prawnego (wyrok NSA z dnia 22.4.2008 r., I OSK 693/07 (Legalis)). Ta norma dotyczy sytuacji, gdy zaskarżona decyzja jest wprawdzie dotknięte wadą kwalifikowaną, jednakże wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego nie może nastąpić z uwagi na okoliczności wskazane w ustawie (upływ terminu przedawnienia, wywołanie decyzją nieodwracalnych skutków prawnych) - tak NSA w wyroku z dnia 27.9.2011 r., II FSK 644/10 (LEX nr 966176)).

Deletions:
Natomiast stwierdzenie naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 3 PrPSA) nie prowadzi do eliminacji decyzji z obrotu prawnego (wyrok NSA z dnia 22.4.2008 r., I OSK 693/07 (Legalis)).Edited on 2012-03-18 23:47:10 by MarcinKrzymuski

Additions:
W przypadku skargi na decyzję administracyjną (art. 3 § 2 pkt 1 PrPSA) skarga jest uzasadniona, jeżeli zachodzą podstawy do uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji (kasacyjna konstrukcja skargi), a więc: okoliczności wymienione w art. 145 § 1 pkt 1 i pkt 2 PrPSA. Dodatkowo, skarga na bezczynność organu będzie uzasadniona, jeżeli organ był zobowiązany do wydania decyzji lub innego aktu.
Stosownie do tego można wyróżnić kilka form skarg:
Natomiast stwierdzenie naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 3 PrPSA) nie prowadzi do eliminacji decyzji z obrotu prawnego (wyrok NSA z dnia 22.4.2008 r., I OSK 693/07 (Legalis)).


Deletions:
Przesłanki zasadności skargi zależą od jej rodzaju. Zob. więcEdited on 2012-03-17 00:08:55 by MarcinKrzymuski

Additions:
Przesłanki zasadności skargi zależą od jej rodzaju. Zob. więc
ogólne przesłanki skutecznej skargi do WSA
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego odniesie zamierzony skutek, gdy będzie dopuszczalna (por. art. 58 PrPSA) i zasadna.
Zob. ZasadnoscSkargiWSA


Deletions:

Skarga do WSA

ogólne przesłanki skutecznej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Edited on 2012-03-16 00:23:57 by MarcinKrzymuski

Additions:
A. Dopuszczalność skargi do WSA
Zob. DopuszczalnoscSkargiWSA ((1)) Zasadność skargi do WSA


Deletions:
A. Otwarcie drogi sądowoadministracyjnej
Do sądownictwa administracyjnego należą sprawy wyraźnie mu przekazane (sprawy sądowoadministracyjne) - art. 1 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 1 PrPSA.
1. Sprawy z zakresu kontroli działalności administracji publicznej
Sprawy z zakresu kontroli adm. publ. wymienione zostały art. 3 § 2 PrPSA.
Ponadto do tej grupy spraw należą sprawy, do których przepisy PrPSA stosuje się z mocy ustaw szczególnych
2. Sprawy poddane regulacjom PrPSA z mocy przepisów szczególnych
Do tych spraw należą spory o właściwość wymienione w art. 4 PrPSA.
B. Właściwość sądu administracyjnego
1. Właściwość rzeczowa
W aspekcie rzeczowym domyślna jest właściwość WSA (art. 13 § 1 PrPSA).
Do NSA należą więc tylko sprawy explicite poddane kognicji tego sądu. Należą tutaj m.in. sprawy wymienione w art. 15 § 1 PrPSA.

2. Właściwość miejscowa
Właściwość miejscową WSA wyznacza art. 13 § 2 PrPSA. W związku z tym pojawia się pytanie, o których organ chodzi: czy ten, który wydał decyzję w pierwszej instancji czy organ odwoławczy?
C. Strona
Zob. art. 25 PrPSA i nast. i art. 58 § 1 pkt 5 PrPSA.
D. Uprawnienie do wniesienia skargi
Legitymację czynną mają podmioty wymienione w art. 50 PrPSA, czyli:
 1. każdy, kto ma w tym interes prawny,
 2. prokurator,
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 4. Rzecznik Praw Dziecka,
 5. organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym,
 6. podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. 1. Interes prawny
E. Wyczerpanie środków zaskarżenia
Skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, a więc wówczas, gdy stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 PrPSA).
Od przestrzegania tego wymogu zwolnieni są prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
F. Forma skargi
Zob. art. 57 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 3 PrPSA.
G. Termin wniesienia skargi
Zob. art. 53 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 2 PrPSA.
H. Opłata
Zob. art. 58 § 1 pkt 2 PrPSA.
I. Inne
Brak res iudicata, brak lis pendens (art. 58 § 1 pkt 4 i 6 PrPSA).
Edited on 2012-03-16 00:13:07 by MarcinKrzymuski

Additions:
ogólne przesłanki skutecznej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Do sądownictwa administracyjnego należą sprawy wyraźnie mu przekazane (sprawy sądowoadministracyjne) - art. 1 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 1 PrPSA.
Zob. art. 25 PrPSA i nast. i art. 58 § 1 pkt 5 PrPSA.
Zob. art. 57 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 3 PrPSA.
Zob. art. 53 PrPSA i art. 58 § 1 pkt 2 PrPSA.
Zob. art. 58 § 1 pkt 2 PrPSA.


Deletions:
przesłanki skutecznej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Do sądownictwa administracyjnego należą sprawy wyraźnie mu przekazane (sprawy sądowoadministracyjne) - art. 1 PrPSA.
Zob. art. 25 PrPSA i nast.
Zob. art. 57 PrPSA
Zob. art. 53 PrPSA
Edited on 2012-03-16 00:10:40 by MarcinKrzymuski

Additions:
1. Sprawy poddane regulacjom PrPSA z mocy przepisów szczególnych
Do tych spraw należą spory o właściwość wymienione w art. 4 PrPSA.
Do NSA należą więc tylko sprawy explicite poddane kognicji tego sądu. Należą tutaj m.in. sprawy wymienione w art. 15 § 1 PrPSA.
2. Właściwość miejscowa
A. Strona
Zob. art. 25 PrPSA i nast.
B. Uprawnienie do wniesienia skargi
Legitymację czynną mają podmioty wymienione w art. 50 PrPSA, czyli:
 1. każdy, kto ma w tym interes prawny,
 2. prokurator,
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 4. Rzecznik Praw Dziecka,
 5. organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym,
 6. podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. 1. Interes prawny
C. Wyczerpanie środków zaskarżenia
Skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, a więc wówczas, gdy stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 PrPSA).
Od przestrzegania tego wymogu zwolnieni są prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
Zob. art. 57 PrPSA
Zob. art. 53 PrPSA
D. Inne
Brak res iudicata, brak lis pendens (art. 58 § 1 pkt 4 i 6 PrPSA).


Deletions:
1. Sprawy poddane regulacjom PrPSA z mocy ustaw szczególnych
Do tych spraw należą spory o właściwość (art. 4 PrPSA).
Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego
Do NSA należą więc sprawy explicite poddane kognicji tego sądu. Należą tutaj m.in. sprawy wymienione w art. 15 § 1 PrPSA.
2. właściwość miejscowa
((Inne)Oldest known version of this page was edited on 2012-03-15 23:50:29 by MarcinKrzymuski []
Page view:

Skarga do WSA

przesłanki skutecznej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

A. Otwarcie drogi sądowoadministracyjnej
Do sądownictwa administracyjnego należą sprawy wyraźnie mu przekazane (sprawy sądowoadministracyjne) - art. 1 PrPSA.

1. Sprawy z zakresu kontroli działalności administracji publicznej
Sprawy z zakresu kontroli adm. publ. wymienione zostały art. 3 § 2 PrPSA.
Ponadto do tej grupy spraw należą sprawy, do których przepisy PrPSA stosuje się z mocy ustaw szczególnych

2. Sprawy poddane regulacjom PrPSA z mocy ustaw szczególnych
Do tych spraw należą spory o właściwość (art. 4 PrPSA).

B. Właściwość sądu administracyjnego
Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego

1. Właściwość rzeczowa
W aspekcie rzeczowym domyślna jest właściwość WSA (art. 13 § 1 PrPSA).
Do NSA należą więc sprawy explicite poddane kognicji tego sądu. Należą tutaj m.in. sprawy wymienione w art. 15 § 1 PrPSA.

2. właściwość miejscowa
Właściwość miejscową WSA wyznacza art. 13 § 2 PrPSA. W związku z tym pojawia się pytanie, o których organ chodzi: czy ten, który wydał decyzję w pierwszej instancji czy organ odwoławczy?

C. Forma skargiD. Termin wniesienia skargi


E. Opłata


((Inne)


CategoryPostepowanieSadowoadministracyjne
informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0321 sekund