openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: Sluzebnosci
tu byłem: Sluzebnosci
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Służebności

prawa rzeczowe ograniczone

Służebności są ograniczonym prawem rzeczowym przysługującym uprawnionemu (właścicielowi innej nieruchomości - władnącej, osobie fizycznej, przedsiębiorcy) na cudzej nieruchomości i służącym:
 • zwiększeniu użyteczności innej nieruchomości (władnącej) (SluzebnosciGruntowe),
 • zaspokojeniu określonych potrzeb bytowych określonej osoby fizycznej (SluzebnosciOsobiste) albo
 • stworzeniu przedsiębiorcy możliwości korzystania z urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 KC
  art. 49 KC
  § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
  § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.
  (SluzebnoscPrzesylu), por. GniewekPrawoRzeczowe, wyd. 6, nb. 632; DoliwaPrawoRzeczowe, wyd. 1 nb. 639.

Sporne jest, czy służebność przesyłu stanowi podtyp służebności gruntowej (tak chyba tylko BieniekUrzadzeniaPrzesylowe, 2008, str. 55; inny pogląd przeważa).

Zob. także diagram: MMSluzebnosci oraz schemat Taris(R)

CategorySluzebnosci CategoryLeksykonS
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.1171 sekund