openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SprawaETS16084Omowienie
tu byłem: SprawaETS16084Omowienie
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Omówienie orzeczenia ETS 160/84

autor Paweł Polakowski

A. Stan faktyczny

Zagadnieniem, które powoduje że ten wyrok jest wg mnie warty uwagi jest rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie obowiązywania aktów wspólnotowych, nie opublikowanych w języku narodowym.

Problem wystąpił krótko po wejściu Grecji do Unii Europejskiej w 1981 r. Podobnie jak miało to miejsce w 2004 r. całe aquis communautaire z dniem akcesji zaczęło obowiązywać również w Grecji.
Oczywiście akty prawne nie zostały przetlumaczone i opublikowane w dniu akcesji.

W konsekwencji skarżący, spółka Oryzomyli Kavallas, z powodu niewiedzy i - jak to podnosiła spółka w procesie - z powodu złej informacji w Ministerstwie Rolnictwa przy imporcie ryżu wystąpili o licencje przywozowe nie uprawniające do zastosowania stawek celnych preferencyjnych. Przy iporcie urząd celny zwrócił uwagę na niewłaściwą licencję i powiadomił o kilkukrotnie wyższym cle... Spółka złożyła wniosek o właściwe licencje w trybie retrospoektywnym, jednocześnie przy dopuszczeniu do obrotu zawnioskowała o zwolnienie z cła powyżej stawki preferencyjnej.

Komisja odmówiła i w trybie odwoławczym sprawa trafiła do Trybunału.

B. Podstawy rozstrzygnięcia
1. Podstawy prawne
Podstawą prawną żądania skarżącej było Rozporządzenie nr 1430/79 Rady z dnia 2 lipca 1979 r., zgodnie z którym należności mogą być zwracane przy zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności, jeżeli importer nie działał w celu oszustwa lub rażąco niedbale.
Co ciekawe, w obecnie obowiązujących przepisach znajdują się podobne regulacje: vide art. 239 WKC
art. 239 WKC
1. Należności celne przywozowe lub należności celne wywozowe podlegają zwrotowi lub umorzeniu w sytuacjach innych niż te określone w art. 236–238:
- określonych zgodnie z procedurą Komitetu;
- wynikających z okoliczności niespowodowanych świadomym działaniem ani ewidentnym zaniedbaniem osoby zainteresowanej. Przypadki, w których można zastosować ten przepis, jak również tryb postępowania, określane są zgodnie z procedurą Komitetu. Dokonanie zwrotu lub umorzenia może zostać uzależnione od szczególnych warunków.
2. Należności są zwracane lub umarzane z powodów określonych w ust. 1 na pisemny wniosek dłużnika, złożony we właściwym urzędzie celnym w terminie dwunastu miesięcy, licząc od dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach.
Jednakże organy celne mogą w należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach zezwolić na przekroczenie tego terminu.
oraz przepisy art. 899 Przepisów Wykonawczych do WKC i nast.
2. Podstawy faktyczne
Podstawą faktyczną był brak publikacji w Dzienniku Urzędowym WE aktów wspólnotowych dotyczących importu ryżu w języku greckim.

C. Ocena
Trybunał przyjął przy ocenie dosyć dla mnie trudną koncepcję. Ustalił bowiem w dordze przesłuchania, że w czasie składania wniosku o licecnję (zaraz po przystąpieniu Grecji do UE) brak było publikacji aktów po grecku. W konsekwencji ETS przyjął istnienie nadzwyczajnych okoliczności, dających podstawę do zwrotu należności importowych.

Dalszym kryterium, które sprawdził ETS była niedbałość skarżącej. Wydaje się, że sprawdzenie to było już tylko pro forma, gdyż po zatwierdzeniu nadzwyczajnych okoliczności niedbałość była raczej oczywista. ETS nie uznał twierdzenia Komisji, że skarżąca mogła ryż np. reeksportować po tym jak dowiedziała się o stanie prawnym. ETS uznał, że przy braku przepisów w języku greckim i braku jakichkolwiek pewnych informacji jak należy stosować prawo wspólnotowe decyzja skarżącej była racjonalna.

Wydaje się, że ETS raczej powinien przyjąć niemożność stosowania przepisów odnośnie ceł wobec podmiotów greckich (tak jak to zrobił np. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux. ETS nie potraktował braku publikacji jako warunku niestosowania lub nieważności przepisów uznał natomiast, że przepisy dot. stawki cła są stosowalne, jedynie strona może liczyć na nadzwyczajne obniżenie cła.CategoryPrawoEuropejskie CategoryPrawoCelne CategoryGlosy
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0675 sekund