openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: SprawaWSABydgoszcz2752005
tu byłem: SprawaWSABydgoszcz2752005
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Orzeczenie WSA Bydgoszcz z dnia 20 lipca 2005 r.

Sprawa I SA/Bd 275/2005

A. Publikacja
Treść orzeczenia dostępna jest:
 • na stronie NSA
 • w Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego 2006/3 poz. 55
 • w bazie LexPolonica nr 1273037
Udostępniona w Internecie baza orzeczeń służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie ma statusu zbioru urzędowego. Znajdujące się w niej orzeczenia są anonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych regulacji szczególnych.

B. Zawartość

1. Treść orzeczenia
Z uwagi na okoliczność, że tekst orzeczenia jest dostępny na stronie NSA podanej powyżej, zostaje ona pominięta.

2. Cytowane przepisy
a. Przepisy wspólnotowe
W orzeczeniu powołano nastepujące przepisy wspólnotowe
 • art. 249 TWE
  art. 249 TWE
  W celu wykonania swych zadań oraz na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Radą, Rada i Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i opinie.
  Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
  Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
  Decyzja wiąże w całości adresatów, do których jest kierowana.
  Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.
  , art. 254 TWE
  art. 254 TWE
  1. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje przyjęte zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
  2. Rozporządzenia Rady i Komisji, jak również dyrektywy tych instytucji, które są skierowane do wszystkich Państw Członkowskich, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
  3. Inne dyrektywy, jak również decyzje, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
  (Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 90 poz. 864))
 • art. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10.11.2003 r. (Dz.Urz. WE L 293 z 11.11.2003 r.)
 • art. 20 WKC
  art. 20 WKC
  1. W przypadku powstania długu celnego należności wymagane zgodnie z prawem określane są na podstawie Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich.
  2. Inne środki ustanowione odrębnymi przepisami wspólnotowymi i dotyczące wymiany towarowej są, o ile zaistnieje taka potrzeba, stosowane zgodnie z klasyfikacją taryfową tych towarów.
  3. Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje:
  a) towarową Nomenklaturę Scaloną;
  b) każdą inną nomenklaturę, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej dalsze działy i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych;
  c) stawki i inne elementy opłat normalnie stosowane do towarów objętych Nomenklaturą Scaloną odnośnie do:
  - ceł, oraz
  - rolnych opłat wyrównawczych i innych opłat przywozowych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej lub na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskiwanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
  d) preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami państw, w których przewidziane jest stosowanie preferencji taryfowych;
  e) preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę wobec niektórych państw, grup państw lub terytoriów;
  f) autonomiczne zawieszenia przewidujące obniżenie należności celnych przywozowych lub zwolnienia z należności celnych przywozowych za niektóre towary;
  g) inne środki taryfowe przewidziane innymi przepisami wspólnotowymi.
  4. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących stawek ryczałtowych środki przewidziane w ust. 3 lit. d), e) i f) mogą być stosowane zamiast środków przewidzianych w lit. c) na wniosek zgłaszającego, o ile towary spełniają warunki przewidziane środkami określonymi w ust. 3 lit. d), e) i f). Wniosek może zostać złożony retrospektywnie, gdy odpowiednie warunki zostają spełnione.
  5. Jeżeli stosowanie środków przewidzianych w ust. 3 lit. d), e) i f) ograniczone jest do określonej wielkości przywozu, wygasa ono:
  a) w przypadku kontyngentów taryfowych – z osiągnięciem ustalonego limitu wielkości przywozu;
  b) w przypadku plafonów taryfowych – na podstawie rozporządzenia Komisji;
  6. Klasyfikacja taryfowa towarów określa zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) podpozycję Nomenklatury Scalonej lub podpozycję jakiejkolwiek nomenklatury określonej w ust. 3 lit. b), albo
  b) podpozycję każdej innej nomenklatury, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej działy i która została przyjęta szczególnymi przepisami wspólnotowymi w celu zastosowania w wymianie towarowej środków innych niż środki taryfowe,
  do której musi zostać przyporządkowany towar.
  (Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.))

b. Przepisy krajowe
W orzeczeniu powołano nastepujące przepisy krajowe
 • art. 2 UOgłAktówNormat
  art. 2 UOgłAktówNormat
  1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
  2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących.
  (ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 718))
 • Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. Nr 20 poz. 359)
 • art. 7 Konstytucja
  art. 7 Konstytucja
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  , art. 27 Konstytucja
  art. 27 Konstytucja
  W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
  , art.88 ust. 1 Konstytucja (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483))
 • art. 120 UOrdynPodatk
  art. 120 UOrdynPodatk
  Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
  , art. 121 UOrdynPodatk
  art. 121 UOrdynPodatk
  § 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
  § 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.
  , art. 124 UOrdynPodatk
  art. 124 UOrdynPodatk
  Organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.
  , art. 210 § 4 UOrdynPodatk
  art. 210 UOrdynPodatk
  § 1. Decyzja zawiera:
  1) oznaczenie organu podatkowego,
  2) datę jej wydania,
  3) oznaczenie strony,
  4) powołanie podstawy prawnej,
  5) rozstrzygnięcie,
  6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
  7) pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie,
  8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
  § 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi.
  § 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
  § 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
  § 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera podstawę prawną decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.
  § 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.
  (ustawa z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926))
 • art. 23 ust. 2 PrCelne
  art. 23 PrCelne
  1. Zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub wywozowych.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 248 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, organ celny wzywa do złożenia zabezpieczenia, wydając w tej sprawie postanowienie.
  3. Jeżeli przed zwolnieniem towaru organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym podał nieprawidłowe dane, mające lub mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.
  5. Po zwolnieniu towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie w sprawie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym, innych niż określone w ust. 3. Na postanowienie w sprawie zmiany danych służy zażalenie.
  (ustawa z dnia 19.03.2004 r. - Prawo celne (Dz.U. 2004 Nr 68 poz. 622))
 • art. 33 ust. 2 UVAT
  art. 33 UVAT
  1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.
  2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych.
  3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.
  4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.
  5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0%.
  6. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.
  7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów celnych.
  8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania innych terminów, uwzględniając przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz przebieg realizacji budżetu państwa.
  (ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535))
 • pkt. 4 Załącznika IV do Aktu Przystąpienia (Dz.U. 2004 Nr 90 poz. 864)
 • art. 1 § 2 PrUstrSądAdm
  art. 1 PrUstrSądAdm
  § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
  § 2. Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
  (ustawa z dnia 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz. 1269))
 • (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje), (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje) (ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270))

3. Powołane orzeczenia
brak

4. Zagadnienia
Orzeczenie dotyczy następujących zagadnień:
 • publikacja aktów wspólnotowych w języku narodowym
 • obowiązywanie aktu wspólnotowego bez publikacji

C. Omówienie
Glosy do wyroku:
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof i Morawski Wojciech Przegląd Podatkowy 2006 nr 2 str. 43
 • Wróbel Andrzej Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 1 str. 48
 • Wierczyński Grzegorz Gdańskie SP Prz.Orz. 2006 nr 3 str. 177


CategoryOrzecznictwo CategoryPrawoEuropejskieOrzecznictwo CategoryPrawoCelneOrzecznictwo
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0814 sekund