openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: StepienRyznarPanstwoIPrawo2010
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Lit.: Stępień-Sporek/Ryznar, Państwo i Prawo 2010


autor: Anna Stępień-Sporek / Margaret Ryznar
tytuł: Nabywanie przedmiotów przez małżonków za środki z różnych mas majątkowych
czasopismo: Państwo i Prawo
rocznik: 2010
zeszyt: 11
strony: 83-95

cytowane przepisy:
 • art. 31 KRO
  art. 31 KRO
  § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
  § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
  1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
  , art. 33 KRO
  art. 33 KRO
  Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
  1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
  2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
  5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
  8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryPanstwoIPrawoArtykuly CategoryPrawoRodzinneLiteratura
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0135 sekund