openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: StosunekCywilnoprawny
tu byłem: StosunekCywilnoprawny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Stosunek Cywilnoprawny


A. Definicja
Stosunek cywilnoprawny najczęściej określa się jako stosunek prawny wyznaczony przez normy prawa cywilnego.

B. Charakter
Poniżej zostały przedstawione cechy charakterystyczne stosunku cywilnoprawnego.

1. Równorzędność (równość) stron
Fundamentalną (wręcz konstytutywną) cechą, bez której okreslony stosunek prawny nie może nosić przymiotu cywilnoprawnego, jest równorzędność (równość) stron. Przejawia się ona w tym, iż żaden z podmiotów (stron), niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, osoba prawną, czy też jednostką organizacyjną w rozumieniu art 33(1) KC, nie jest podporządkowany drugiemu. Podkreślenia wymaga fakt, iż chodzi tu o formalną równorzędność podmiotów, a więc o zapewnienie im takich samych warunków, w takich samych okolicznościach.

2. Autonomia woli stron
Kolejną istotną cechą stosunku cywilnoprawnego jest autonomiczność woli jego podmiotów. Wyraża się ona w:
 • braku bezpośredniego przymusu ze strony państwa, oraz
 • przyznaniu podmiotom znaczących możliwości swobodnego kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych.
W stosunku cywilnoprawnym sankcja ma charakter subsydiarny i ma na celu wymuszenie określonego postępowania, które w zasadzie powinno nastąpić dobrowolnie.

3. Przyznanie określonych praw podmiotowych
Charakterystyczną cechą regulacji cywilnoprawnej jest to, że przyznaje ona uprawnionym określone prawa podmiotowe. Sposób wykorzystania tych praw - zgodnie z zasadą autonomii woli stron - należy do uprawnionego, któremu ustawodawca pozostawia możność swobodnej ich realizacji.

C. Elementy
Do zasadniczych elementów stosunku cywilnoprawnego należą:
 • podmioty,
 • przedmiot, oraz
 • treść stosunku cywilnoprawnego.

1. Podmioty
Podmiotami stosunku cywilnoprawnego są:

2. Przedmiot
Przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest przede wszystkim określone zachowanie się podmiotów danego stosunku zgdone z jego treścią, które - stosownie do wynikających ze stosunku prawnego uprawnień lub obowiązków - może być dozwolone, zakazane lub nakazane. Ponadto przedmiotem stosunku cywilnoprawnego może być również określony obiekt (materialny lub niematerialny), którego to zachowanie dotyczy.

3. Treść
Elementem stosunku cywilnoprawnego są wynikające z normy prawnej uprawnienia i obowiązki podmiotów tego stosunku, składające się na jego treść.

D. Źródła
Stosunki cywilnoprawne powstają, zmieniają się oraz ustają w wyniku zdarzeń cywilnoprawnych. W nauce prawa ugruntowany jest podział na określone typy zdarzeń cywilnoprawnych:
 • czynności prawne,
 • czyny zgodne z prawem,
 • czyny niezgodne z prawem,
 • orzeczenia sądowe,
 • akty administarcyjne,
 • zdarzenia niebędące działaniami (m.in. upływ czasu, urodzenie, śmierć, zawalenie się budynku itp.).

E. Literatura
Banaszczyk w: SystemPrawaPrywatnegoTom1


CategoryLeksykonS CategoryCzescOgolna
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0994 sekund