openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: StosunekPrawny
tu byłem: StosunekPrawny
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Stosunek prawny


A. Definicja
Stosunek prawny jest to taki rodzaj stosunku (relacji), w którym wyznaczona przez normy prawne sytuacja prawna jakiegoś podmiotu jest połączona w taki czy inny sposób z sytuacją prawną drugiego podmiotu (zachowanie jednej strony (działanie lub zaniechanie) determinuje zachowanie drugiej strony (działanie i zaniechanie)). Połączenie to następuje poprzez uprawnienia i obowiązki (zob. też haslo prawo podmiotowe). Istnieniu uprawnienia odpowiada istnienie roszczenia, które zabezpieczone jest możliwością zastosowania przymusu.

B. Konstytutywne elementy
Każdy stosunek prawny składa się z nastepujących podstawowych elementów:
  • podmioty,
  • przedmiot oraz
  • treść stosunku prawnego.

1. Podmioty
Podmioty (strony) stosunku prawnego wyznaczają przede wszystkim hipotezy norm prawnych. Podmiotami są osoby (adresaci norm regulujących ten stosunke), które występują w nim jako uprawnione lub zobowiązane do okreslonego zachowania się wzgledme innych osób, uczestników tego samego stosunku prawnego.

2. Przedmiot
Przedmiotem każdego stosunku prawnego jest określone w treści normy prawnej zachowanie się jej adresata.

3. Treść
Będące przedmiotem stosunku prawnego, zachowanie się jego podmiotów, jest wyznaczone przede wszytskim treścią stosunku prawnego, wskazującą na zakres praw i obowiązków.

C. Klasyfikacja
Ze względu na metodę regulacji prawnej, stosunki prawne można podzielić na:

D. Literatura
Z. Banaszczyk (w:) System Praw Prywatnego, Tom 1. Prawo cywilne - część ogólna, pod. red. M. Safjana, Warszawa 2007 r.

CategoryLeksykonS CategoryTeoriaPrawa
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0329 sekund