openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: StosunekZobowiazaniowy
tu byłem: StosunekZobowiazaniowy
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Stosunek zobowiązaniowy


A. Definicja stosunku zobowiązaniowego
Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić (CzachorskiZobowiazania, wyd. VIII, str. 45).

B. Podmioty stosunku zobowiązaniowego
W zasadzie w stosunku zobowiązaniowym mamy do czynienia z dwoma podmiotami, którymi są: wierzyciel i dłużnik. W pewnych okolicznościach włączona może być także osoba trzecia.
Pojęcie podmiotów należy odróżnić od pojęcia stron. Strony stosunku zobowiązaniowego są zawsze dwie: strona wierzyciela, strona dłużnika. Po każdej ze stron może występować wiele (pojedynczych) podmiotów. Wówczas mamy do czynienia z wielością dłużników albo wierzycieli (zob. art. 366 i nast. KC
art. 366 KC
§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.
).

C. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego
Przedmiotem stosunku zobowiązaniowego jest określone świadczenie. Pod tym terminem kryje się wskazane w treści stosunku zobowiązaniowego zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela, które może polegać zarówno na działaniu, zaniechaniu oraz znoszeniu (por. art. 353 § 2 KC
art. 353 KC
§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
), Safjan w: PietrzykowskiKomentarzKC, 3. wyd., art. 353 nb. 17. Samo świadczenie (w szczególności jego rodzaje) omawiamy osobno.

D. Treść stosunku zobowiązaniowego
Treścią są zawsze uprawnienia wierzyciela (wierzytelność) oraz odpowiadające im obowiązki dłużnika (dług), zob. CzachorskiZobowiazania, wyd. VIII, str. 51.

E. Źródła stosunków zobowiązaniowych
Źródłem stosunków zobowiązaniowych może być:
  • czynność prawna (zarówno umowa jak i jednostronną czynność prawna),
  • ustawa (tutaj zaliczamy stosunki wynikające z czynu niedozwolonego oraz będące rezultatem bezpodstawnego wzbogacenia),
  • akt administracyjny oraz
  • (konstytutywne) orzeczenie sądu [por. Safjan w: PietrzykowskiKomentarzKC, 3. wyd., art. 353 nb. 3).


CategoryLeksykonS CategoryZobowiazaniaCzescOgolna CategoryInstytucjePrawaCywilnego
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0274 sekund