openlaw.pl
polskie prawo online
tu byłem: TransgranicznePostepowanieUpadlosciowe
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Transgraniczne postępowanie upadłościowe


A. Skutki otwarcia postępowania upadłościowego w Niemczech dla postępowania egzekucyjnego w Polsce
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 19-72), dalej jako "rozp. 848/2015"
Sądem właściwym dla wszczęcia postępowania upadłościowego jest sąd państwa, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika (art. 3 ust. 1 rozp. 848/2015). Sąd wszczynający postępowanie stosuje własne przepisy prawa o upadłości, w szczególności własne przepisy o postępowaniu egzekucyjnym (art. 7 ust. 1 rozp. 848/2015). W postępowaniu upadłościowym w Niemczech sąd stosuje więc prawo niemieckie. Te przepisy określają m.in. jaki jest wpływ postępowania upadłościowego na środki dochodzenia praw przez poszczególnych wierzycieli (art. 7 ust. 2 lit. f) rozp. 848/2015).

Otwarcie postępowania upadłościowego następuje z chwilą określoną w postanowieniu o otwarciu postępowania (§ 27 InsO). W Polsce jest to postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 51 PrUp).

Zob także Wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. C‑444/07 (MG Probud Gdynia sp. z o.o.), ECLI:EU:C:2010:24
Orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego wywołuje w każdym innym państwie członkowskim, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają z prawa państwa wszczęcia postępowania (art. 20 ust. 1 rozp. 848/2015). Zatem z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego w Niemczech w państwach, w których stosuje się rozp. 84/2015, dochodzi do powstania skutków określonych w prawie niemieckim, tzn.:
Z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego dochodzi do zahamowania (Unterbrechung) postępowania cywilnego (§ 240 ZPO), jeżeli jednocześnie ustanowiono zarządcę masy upadłości (Insolvenzverwalter). Skutki określone w § 240 ZPO odnoszą się do postępowania egzekucyjnego, ale tylko w zakresie postępowań cywilnych (kontradyktoryjnych) typu: Klauselerteilungs- und -abwehrklagen (§§ 731, 768 ZPO), Vollstreckungsabwehrklagen (§ 767 ZPO), Drittwiderspruchsklagen (§§ 771 f. ZPO), Klagen auf vorzugsweise Befriedigung (§ 805 ZPO) und Widerspruchsklagen gegen einen Teilungsplan (§ 878 ZPO) (Eckardt w: Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 33 nb. 10).
Natomiast skutki wszczęcia postępowania upadłościowego (otwarcia) w zakresie indywidualnych środków egzekucyjnych i zabezpieczających określa InsO. Zgodnie z nim:
  1. odpadają wszelkie zabezpieczenia dokonane miesiąc lub - w przypadku upadłości konsumenckiej - do trzech miesięcy przed otwarciem postępowania upadłościowego (§ 88 InsO).
  2. niedopuszczalne staje prowadzenie postępowania egzekucyjnego (§ 89 InsO). Komornik z urzędu nie uwzględnia wniosków a wszczęte już postępowanie egzekucyjne z urzędu zawiesza (MüKoInsO/Breuer InsO § 89 Rn. 59).CategoryPostepowanieUpadlosciowe CategoryPrawoEuropejskie CategoryOpiniePrawne CategoryMiedzynarodowePostepowanieCywilne
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0193 sekund