openlaw.pl
polskie prawo online
wybrany dokument: UchwalaSNIIICZP2812
tu byłem: UchwalaSNIIICZP2812
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
  Prawo Socjalne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
  Grenzgaenger
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Uchwała SN z 21.6.2012 r., III CZP 28/12


dane orzeczenia: Uchwała składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 28/12.
publikacja: strona internetowa SN
teza:
​Osoby niebiorące udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji z naruszeniem prawa określonym w art. 156 § 1 k.p.a. są również uprawnione do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 160 § 1 k.p.a.

cytowane i powiązane przepisy:
 • art. 156 KPA
  art. 156 KPA
  § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
  1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
  5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
  § 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
  , art. 160 KPA
  art. 160 KPA
  (uchylony).

uzasadnienie:

CategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryPrawoAdministracyjne CategoryOdpowiedzialnoscOdszkodowawcza CategoryCzynyNiedozwolone
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona zosta�a wygenerowana w 0.0161 sekund